Cíle Svazu průmyslu a dopravy v oblasti technického vzdělávání

Vzhledem k oprávněným potřebám zaměstnavatelské sféry, bude Svaz průmyslu a dopravy i nadále usilovat o kvalitně vzdělanou, flexibilní a odborně připravenou pracovní sílu, schopnou a ochotnou pracovat a dále se vzdělávat. Vzdělávací systém musí umožnit každému občanu kdykoli do něj vstoupit, ověřit a doplnit si potřebné dovednosti a získat nové kvalifikace, nutné k jeho další aktivní účasti na trhu práce. Nastavení vzdělávacích kapacit musí odpovídat předpokládané struktuře a uplatnění absolventů na trhu práce. Na všech stupních vzdělávání mají být podporovány technické a přírodovědné dovednosti, kariérové poradenství a zjišťována kvalita výsledků vzdělávání.

1. Předškolní, základní a střední vzdělávání

Počáteční vzdělávání by mělo žákům dát nejen dobrý základ pro celoživotní učení (čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost, podnikatelské dovednosti, právní povědomí a všeobecný civilizační přehled), ale také jejich první kvalifikaci, uplatnitelnou na trhu práce. Je nutné rozšířit a zkvalitnit polytechnickou přípravu na základních školách a prvky polytechnické výchovy zahrnout do vzdělávání již ve školách mateřských. Stejně tak musí být podporována opatření k rozvoji kreativity a základních "soft-skills“ (motivace ke vzdělávání, odpovědnost, komunikace atd.). K vyváženému pohledu žáků na trh práce je třeba dále vzdělávat kariérové poradce, zvláště na 2. stupni ZŠ, k získání zkušeností o reálném pracovním prostředí.

Je nutné vytvořit funkční nástroje pro podporu přímého zapojení zaměstnavatelů do výuky (realizace praxí žáků i učitelů v reálném pracovním prostředí firem, účast odborníků u maturitních a závěrečných zkoušek, přímé financování vzdělávání, smlouvy mezi žáky a podnikem) a to vytvářením motivačních legislativních a ekonomických nástrojů a odstraňováním současných bariér. Rovněž žádoucí je využití odborného potenciálu kvalifikovaných zaměstnanců věkové kategorie 50+ v rámci výuky odborného vzdělávání.

Kapacity jednotlivých typů a oborů středního vzdělávání musí odpovídat očekávanému uplatnění absolventů na trhu práce při zachování jejich vzájemné prostupnosti. Pojistkou proti masivnímu přelévání žáků mezi jednotlivými typy škol či jejich neodůvodněnému setrvávání ve vzdělávacím systému jsou podle našeho názoru státem garantované zkoušky v jednotlivých uzlových bodech vzdělávací dráhy (plošné testování v 5. a 9. ročnících ZŠ, státní maturity).

Ke kvalifikovanému nastavení potřebných vzdělávacích kapacit středního vzdělávání potřebujeme fungující systém předvídání budoucích kvalifikačních potřeb na celostátní a zvláště na regionální úrovni. Z těchto dat je pak třeba vycházet při otevírání kapacit jednotlivých oborů a škol.

Prosazujeme rovněž změnu financování škol z normativního (per capita) na vícesložkové, tj. zahrnout do stávajících normativů také další složky - přidanou hodnotu školy (na základě výsledků plošného testování) a u středních škol také kritérium uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem je orientace škol na kvalitu, nikoli na počty studujících žáků.

2. Vzdělávání na vysokých školách a vyšší odborné vzdělávání

Pokud žák nezíská odbornou kvalifikaci na střední škole, je nezbytné, aby ji získal v terciárním vzdělávání. Proto podporujeme snahu o diverzifikaci vysokoškolského vzdělávání směrem k většímu podílu profesně orientovaného bakalářského vzdělávání i plánovanou transformaci (části) programů vyšších odborných škol na krátké programy terciárního vzdělávání (120 – 150 kreditů ECTS) s jasným určením prostupnosti do bakalářského stupně.

Pro přímé spojení výuky a praxe je nezbytné vytvoření funkčních partnerství vysokých škol a podniků a podpora aplikovaného výzkumu, vycházejícího z požadavků zaměstnavatelů. K tomu je také vhodné aktivně využívat platformy Fóra průmyslu a vysokých škol.

Při plánování změn v akreditačních postupech a akreditačních orgánech požadujeme adekvátní zastoupení zástupců zaměstnavatelů v těchto orgánech a nastavení mechanismů, které by zabránily povolování takových oborů, o něž není na trhu práce zájem.

3. Další vzdělávání

Je nezbytné dobudovat pilíř dalšího vzdělávání, který bude rovnocenný vzdělávání počátečnímu a umožní občanům, kteří již jednu kvalifikaci mají (tzn., že prošli počátečním vzděláváním) v kterékoli fázi jejich profesního života doplnit a nechat si ověřit své dovednosti a získat nové kvalifikace, nutné k jejich další aktivní účasti na trhu práce. K tomu je třeba dokončit tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a provázat ji jak se soustavou povolání, tak s rámcovými vzdělávacími programy.

SP ČR bude dále podporovat činnost sektorových rad a snahu o vytvoření jejich střešního orgánu, který by jejich činnost řídil a koordinoval s potřebnými změnami legislativy. Důležitým nástrojem koordinovaných intervencí na trhu práce se mají stát sektorové dohody.

K obecnému přijetí a odstranění stále existujících bariér k uznávání kvalifikací získaných v rámci dalšího vzdělávání, je nutné učinit nejen kroky legislativní (zásadní novela zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání, ostatní legislativní normy definující kvalifikační požadavky na výkon povolání), ale také v rovině informační, propagační, úpravy personalistických systémů. Důležité jsou i fungující služby poradenství k celoživotnímu vzdělávání.

Konference, semináře

Program besed - Odborné společnosti letecké

PROGRAM - 1. pololetí 2012

19.1. Ing. LACINA Vladimír
pilot horkovzdušných balónů
Současná česká vzduchoplavba
16.2. PHDr. IAAM SÝKORA Jaroslav
pilot a vědecký pracovník
MARS 500 a krizové situace za letu
15.3. Ing. Nohel Vítězslav
stíhací pilot
Jak se létá MiG-23 nadzvukem
19.4. Ing. SCHÜTZNER Miroslav
zkušební pilot
Zkušební létání
17.5. BARTÁČEK Jaroslav
technik RL
Nehody v československém letectvu od roku 1945
21.6. MATĚJÍČEK Luděk
předseda UL klubu, letecký historik
Letecká továrna a základna Cheb za druhé světové války

BESEDY SE KONAJÍ VŽDY VE ČTVRTEK od 17:00 hodin V PROSTORÁCH DOPRAVNÍ FAKULTY ČVUT Albertov Horská 3,128 00 Praha 2,. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

SPOJENÍ ZE STŘEDU MĚSTA PRAHY

 • METRO B STANICE KARLOVO NÁMĚSTÍ PŘESTUP na TRAM linka 18 nebo 24 do zast. ALBERTOV
 • METRO A STANICE MŮSTEK PŘESTUP na TRAM linka 24 do zast. ALBERTOV
 • METRO C STANICE I.P.PAVLOVA PŘESTUP na TRAM 4, 10, 16 do zast MORÁŇ PŘESTUP na TRAM linka 18 nebo 24 do zast. ALBERTOV

ZMĚNY PROGRAMU JSOU VYHRAZENY!

Garantem besed je Jiří Barda a Ivan Šípek.
Ivan ŠÍPEK předseda Jiří BARDA
kontakt: 227 010 291,
733 595 574
606 450 704

TERMÍNY PRO 2.POLOLETÍ: 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

!!! POZOR – změna místa konání !!!

Ne Hotel Duo ale Dopravní fakulta ČVUT na Albertově, Horská 3, Praha 2

Kompletní informace - MS Word

VIENNA-TEC 2010 – čeká na české a slovenské odborné návštěvníky ve Vídni od 12. do 15. října 2010

Už zanedlouho se otevřou brány mezinárodního průmyslového odborného veletrhu VIENNA-TEC, který se koná jednou za 2 roky a který nabízí možnost zhlédnout na jednom místě pod jednou střechou šest odborných průmyslových veletrhů AUTOMATION AUSTRIA (automatizace), ENERGY-TEC (energie), IE (průmyslová elektronika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECHNIK (měřící a regulační technika) a SCHWEISSEN/JOIN-EX (svařování). Důležité technické novinky najdete na http://www.vienna-tec.at/highlights/index.html

Na tento mezinárodní veletrh se chystají různé delegace ze států střední a východní Evropy, včetně Maďarska, Ruské federace, Ukrajiny, Slovenska a České republiky, např. členové Asociace strojních inženýrů z Prahy, Slovenská svářečská společnost nebo Slovenská asociace strojních inženýrů z Bratislavy, jejichž návštěvníci budou především strojaři, kteří budou zastoupeni ze všech oborů, které VIENNA-TEC nabízí.

Rádi bychom Vás upozornili na možnost návštěvy tohoto veletrhu dne 12. 10. 2010 autobusy z Brna, Českých Budějovic, Třebíče, Bratislavy a také z maďarského Györu společně s těmito delegacemi. Účast pro odborné návštěvníky po předchozí registraci je bezplatná. Kvůli omezenému počtu míst na těchto VIP zájezdech zasílejte závazné přihlášky již nyní na emailovou adresu vienna-tec@sp.cz.

VIENNA-TEC je největší rakouskou platformou pro mezinárodní kontakty v oboru průmyslu pro celý region střední a východní Evropy. Tuto skutečnost potvrzuje také účast českých firem, která je tento rok silnější. Kromě společného stánku českých firem, zajišťovaného firmou Czechtrade, budou vystavovat na stánku Eurokontakt česká média a mnohé další firmy. Na samostatných stáncích vystavují české firmy REFIMA s.r.o. nebo ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Také účast slovenských firem je nejsilnější za celou historii VIENNA-TECu. Kolektivní prezentaci slovenských firem zajišťuje Ministerstvo hospodárstva Slovenské republiky ve spolupráci s hospodářskou komorou v Trenčíně. Spoluvystavovat budou firmy HM TRANSTECH spol. s r.o., NES s.r.o., SELOS s.r.o., AQUASTYL Slovakia s.r.o. a PEDRAZOLI Galanta. Velkou expozici také nabízí slovenská firma BOST a. s. z Trenčína.

Tento rok také posiluje expozice firem z Běloruska na společném stánku Ministerstva průmyslu Běloruské republiky a expozice speciální ekonomické zóny Grodno na stánku Eurokontakt. Poprvé se očekává i účast průmyslových firem z Ukrajiny.

Organizacím, institucím, obchodním komorám, asociacím a podnikatelským subjektům z oboru rozvoje podnikání v průmyslu nabízíme i další speciální formy účasti na veletrhu VIENNA-TEC:

 • možnost katalogové prezentace na stánku Eurokontakt
 • možnost katalogové prezentace s osobní účastí na stánku Eurokontakt
 • oslovení vystavovatelů – potenciálních obchodních partnerů vytipovaných společností Schwarz & Partner
 • umístění reklamních materiálů v salonku CEE-VIP Lounge

(Ceny za výše uvedené prezentace zašleme zájemcům na vyžádání).

VIENNA-TEC 2010 nabízí rozmanitý program pro odborníky ze zemí střední a východní Evropy a EURASIA. 12. 10. 2010 proběhne Den odborných návštěvníků z těchto regionů. VIENNA-TEC se stává místem setkání a obchodních kontaktů různých zemí z regionu nejen střední, ale i východní Evropy.

V tento den máte možnost zúčastnit se zdarma kooperační burzy, kterou připravuje Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se společností FFG a s podporou Schwarz & Partner CEE Promotion.

V České republice a na Slovensku mohou odborníci získat čestné VIP pozvánky u mediálních partnerů projektu VIENNA-TEC 2010, u řady regionálních hospodářských komor, asociací a svazů.

Zvlášť chceme upozornit na možnost prezentace Vaší firmy v německém vydání speciálního čísla časopisu mezinárodních obchodních kontaktů EUROKONTAKT – TRH, TECHNOLOGIE A PRŮMYSL, který vyjde koncem září v nákladu 3 000 ks a bude distribuován především na mezinárodních veletrzích skupiny VIENNA-TEC v Rakousku. V tomto speciálním čísle Vám nabízíme prezentaci formou inzerce nebo PR článku za zvýhodněné ceny.

Pro veškeré další dotazy kontaktujte oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a Slovensko:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Ing. Romana Svátková, +420 604 243 010
Lenka Kotllárová, tel.: +420 558 711 741, m: +420 728 404 471
Email: veletrhy@sp.cz, vienna-tec@spcee.eu, viennatec@centrum.cz

www.sp.cz

Referáty z konferencí

Klub ASI – Turbostroje – Plzeň zašle zájemcům CD ROM s referáty všech konferencí pořádaných v letech 2005, 2006, 2007 a 2008.
Cena: 900,- Kč
Kontakt Dr. Ing. Jaroslav Synáč, e-mail jaroslav.synac@skoda.cz, tel. 378 185 906
Číslo účtu ASI – Turbostroje Plzeň: 155445581/ 0300

Mezinárodní konference experimentální mechaniky DANUBIA 2008 se koná ve dnech 24. - 27. září 2008 v Českých Budějovicích

25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

Ve dnech 24. – 27. září t. r. se bude konat 25th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Česká republika byla pověřena konáním této mezinárodní konference, kam se sjíždějí odborníci prakticky z celého světa, na základě dobrých zkušeností mezinárodního výboru DAS s předchozími třemi - v r. 1987 (Plzeň), 1993 (Měřín na Slapech) a 2000 (Praha). Za místo konání letošní, a navíc výroční pětadvacáté, konference byly vybrány České Budějovice, kterým po stránce odborné i společenské budou sekundovat Český Krumlov a temelínská ETE.

Konference je zaměřena především na nové přístupy metodické a aplikační v následujících oborech: experimentální metody v mechanice tuhého a poddajného prostředí a těles, měřící a vyhodnocovací techniky, vztahu experimentu a simulačních výpočtů, otázkám únavy, spolehlivosti a bezpečnosti provozu, experimentální biomechanice, experimentům v širším oboru mechaniky, tj. proudění a termomechanice a praktickým aplikacím.

Bližší údaje – viz anglická verze webu A.S.I.

Parní turbíny a jiné turbostroje

24. a 25. září 2008 v Plzni

Klub ASI –TURBOSTROJE - PLZEŇ a ŠKODA POWER a.s., ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, FST, KKE pořádají 24. a 25. září 2008 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, konferenci Parní turbíny a jiné turbostroje 2008.

Na konferenci budou prezentovány a diskutovány výsledky řešení aktuálních problémů parních turbín a jiných turbostrojů. Předpokládá se účast odborníků z výzkumných pracovišť, z výrobních závodů a energetických provozů.

Konference je připravována jako dvoudenní s následujícím tématickým zaměřením:

 1. koncepce parních turbín a jiných turbostrojů a jejich aplikace
 2. aerodynamika a termodynamika
 3. provoz a spolehlivost
 4. výsledky výzkumných úkolů
 5. vibrace a dynamická namáhání

Přihlášky k účasti spolu s přihláškou na společenský večer zašlete na adresu sekretariátu konference nejpozději do 30. dubna 2008. Pokud nabízíte příspěvek, zašlete současně s přihláškou i jeho stručný souhrn (cca 10 řádek textu). Informaci, zda byl Váš příspěvek přijat do programu konference obdržíte do 31. května 2008. Příspěvky na uvedená témata bude možné přednést v čase vyhrazeném pro jednu přednášku (15 min + 5 min pro diskusi).

Předběžný program konference

Středa 24. září 2008
9:50 Zahájení konference
Předseda:
Šťastný M.
10:00 Ubrá O.:
Metody a technické prostředky zachycování a ukládání CO2 ze spalování fosilních paliv
11:00 Veselý S.:
Parní turbíny pro kombinovanou výrobu elektrické energie tepla a chladu
11:20 - 11:40 Přestávka
Předseda:
Cyrus V.
11:40 Šťastný M., Hanus D., Hrdina Z., Kučera J., Polanský J.:
IGCC for Brown Coals
12:00 Babák M.:
Natural gas Expansion Turbine Rotor Subsynchronous Vibrations and CFD Benefit
12:20 Šimka Z., Synáč J., Tetiva A., Rudas B., Jůza Z., Macálka A.:
3D lopatky pro stupně NT dílů
12:40 - 14:30 Přestávka na oběd
Předseda:
Kolovratník.
14:30 Cyrus V.:
Aerodynamické vlastnosti osových stupňů pro ventilátory nových uhelných elektráren
14:50 Oldřich J., Kosprdová J.:
Vývoj radiálních kompresorových stupňů v ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
15:10 Milčák P., Hoznedl M.:
Testování turbínového stupně s prostorově tvarovanými lopatkami
15:30 - 15:50 Přestávka
Předseda:
Polanský J.
15:50 Kolovratník M., Bartoš O.:
Měření sekundárních kapek v parních turbínách
16:10 Jurenka J., Kubák J., Tuček A., Turinský M.:
Vliv výrobních nepřesností a frekvenčního rozladění lopatek parní turbíny na napjatost v zámcích lopatek
16:30 Bednář L., Tajč L.:
Vliv ochranného síta na proudění v regulačních ventilech
16:50 - 17:10 Společná diskuse
Čtvrtek 25. září 2008
9:50 Zahájení druhého dne konference
Předseda:
Půst L.
10:00 kočárník P.:
Optimalizace tvaru průtočného kanálu v přechodovém dílu
10:20 Měšťánek P.:
Životnost stromečkového závěsu NT lopatky
10:40 Hyrát J., Chmelíček M.:
Dynamické chování rotujícího kroužku
11:00 - 11:20 Přestávka
Předseda:
Duchek K.
11:20 Půst L., Horáček J., Veselý J., Radolfová A.:
Kmitání modelu lopatek se třením
11:40 Vaněk F., Pešek L., Procházka P., Cibulka J., Vaněk P.:
Buzení rezonančního kmitání lopatek oběžných kol magnetickým polem
12:00 Turinský M., Synáč J., Kubín Z., Míšek T.:
Experimentální měření statických a dynamických charakteristik lopatky 48“ na Campbellově stroji
12:20 Závěr konference

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Karel Duchek
ředitel pro Rozvoj
ŠKODA POWER a.s.

Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
předseda klubu
ASI-TURBOSTROJE-PLZEŇ

Doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
vedoucí KKE
ZČU, FST

 • Pozvánka, kompletní informace - PDF
 • Přihláška na konferenci - PDF
 • Matrice příspěvku - pokyny - PDF
 • Šablona příspěvku - MS Word, OpenOffice.org

Seminář: Novinky tenzometrické techniky

Seminář se koná ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 9.30 v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 - Dejvice.

Program:

 • Zahájení – Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
 • Úvod, organizační záležitosti - Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
 • Obecné zásady použití tenzometrů – Doc. Ing. Miloš Vlk, CSc
 • Novinky tenzometrické techniky a jejích prostředků se zaměřením na sledování technologických procesů – Ing. Jiří Klement, Ing. Petr Wasgestian, Bc. Pavel Křížek
 • Závěr

Seminář je určen především pro zaměstnance a studenty všech tří stupňů VŠ, pracovníky AV ČR a dalších podniků z celé ČR. Ze semináře nebude vydán písemný materiál. Ke každému bloku přednášek bude přiřazen určitý čas pro otázky, připomínky a diskusi. Seminář je časově rozdělen do čtyř bloků s dvěma krátkými přestávkami na občerstvení. Na oběd v menze či jiném zařízení podle volby každého účastníka bude vyhrazena 1 hodina (12.30 - 13.30). Konec semináře se předpokládá v 15.30.

Podrobnější informace naleznete na pozvánce (PDF, 84 kB).

Semináře : Experimentální mechanika - 2007

V r. 2007 bude naše Asociace pokračovat v organizování jednodenních seminářů z oblasti experimentální mechaniky. Tím chce zajistit pro naše členy i širší technickou veřejnost dostupnost nejnovějších přístupů, metod a postupů.

Semináře se budou konat ve spolupráci Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze, Odboru pružnosti a pevnosti a Odborné skupiny pro experimentální analýzu napětí České společnosti pro mechaniku. Na prvních dvou seminářích vystoupí zástupci firem spolu s pracovníky FSI s prezentací měřících zařízení a praktických aplikací. Třetí seminář bude pokračováním z oblasti zbytkových napětí a bude na něm přednesena řada kratších příspěvků z různých pracovišť.

Všechny semináře se budou konat v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

 • V březnu je plánován ve spolupráci s firmou PREDITEST seminář „Prostředky pro ultrazvuková a emisní měření stavu napjatosti a porušování konstrukcí“. Jeho náplní bude přehled nedestruktivních způsobů vyšetřování stavu napjatosti a integrity součástí a konstrukcí, přehled aplikací, praktické ukázky. Přednášející bude Ing. Václav Svoboda.
 • V dubnu se bude konat ve spolupráci s firmou HBP - Ing. Ivan Wasgestian seminář „Přehled novinek v tenzometrické technice“, věnovaný novinkám v tenzometrické technice užívané při vyšetřování stavu napjatosti v součástech a konstrukcích a v aplikacích, spolu s přehledem aplikací a s praktickými ukázkami.
 • Poslední seminář v říjnu „Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na integritu a životnost součástí a konstrukcí“ (4. část) je pokračováním předchozích tří z let 2004 a 2005 a úzce na ně navazuje. Bude věnován nedestruktivním způsobům vyšetřování, dále semidestruktivní metodě ring core (u nás novinka) a novinkám v celém oboru.

Bližší data budou uveřejněna na web stránce nebo na tel. čísle sekretariátu či u garanta akcí prof. Holého (stanislav.holy@fs.cvut.cz), u něhož se, prosím, přihlašte k účasti, na kterou se těšíme.

Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
ČVUT v Praze, FS U 12 105
garant akcí