Stanovy Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s. (zapsaný spolek), dále jen „Asociace“, je dobrovolný spolek pracovníků, kteří nabyli vysokoškolské kvalifikace „inženýr“, zajímají se o strojírenství a podílejí se na jeho rozvoji.
 2. Asociace strojních inženýrů ČR, z.s. je samostatnou právnickou osobou.
 3. Sídlem Asociace je Praha.
 4. Adresa Asociace: Technická 4, 166 07 Praha 6.
 5. Asociace používá zkratku: A.S.I. ČR.
 6. V anglickém jazyce se používá název „Czech Society of Mechanical Engineers“ a zkratka „CSME“.

Článek 2
Účel a hlavní činnost

 1. Účelem Asociace je sdružovat inženýry k naplňování společných zájmů, zejména:
  • a) napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČR
  • b) napomáhat uplatnění strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti
  • c) zvyšovat odbornou úroveň českého strojírenství
  • d) podporovat výměnu zkušeností mezi odborníky ve strojírenství
  • e) navázat na dobré tradice Spolku inženýrů a architektů (SIA)
 2. Hlavní činnost je zaměřena k podpoře účelu a cílů A.S.I. Asociace zejména:
  • a) organizuje odbornou činnost členů v Praze a v regionálních klubech
  • b) organizuje odborná setkání členů v rámci seminářů a konferencí
  • c) podílí se na tvorbě technických norem a předpisů
  • d) vydává vlastní odborný a informační časopis a odborné publikace
  • e) provozuje vlastní webové stránky „asicr.cz“
  • f) pořádá společenská setkání, odborné exkurze a tematické zájezdy
  • g) spolupracuje s inženýrskými organizacemi v ČR i zahraničí

Článek 3
Členství – vznik a zánik

 1. Členství v Asociaci je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem Asociace se může stát inženýr, který souhlasí se stanovami, zavazuje se podílet na činnosti A.S.I. a podá přihlášku za člena. Členem se stává po schválení přihlášky hlavním výborem.
 3. Mimořádným členem se může stát technik bez titulu „inženýr“, jestliže to jeho úroveň odborných znalostí umožňuje. Přihlášku o členství musí potvrdit dva řádní členové A.S.I. a schvaluje hlavní výbor.
 4. Mimořádný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádný. Čestný člen nemusí podávat přihlášku a platit členské příspěvky. Je zván na shromáždění delegátů jako host.
 5. Členové mohou používat označení „Člen Asociace strojních inženýrů ČR“.
 6. Hlavní výbor vede evidenci členů v písemné podobě (kartotéka), která je uzamčena a přístupná členům na požádání.
 7. Členství v Asociaci může zrušit hlavní výbor členovi, který neplní členské povinnosti nebo porušil zákon ČR či dobré mravy. Člen se proti rozhodnutí může odvolat ke shromáždění delegátů do 3 měsíců (nebo k nejbližšímu termínu shromáždění). Člen může sám ukončit členství oznámením hlavnímu výboru.

Článek 4
Členská práva a povinnosti

 1. Člen má právo:
  • a) podílet se na činnosti a akcích Asociace
  • b) volit a být volen v souladu s těmito stanovami
  • c) získávat informace o činnosti Asociace
  • d) podávat podněty k činnosti Asociace. Orgány A.S.I. jsou povinny zajistit odpověď do 30 dnů
 2. Člen má povinnost:
  • a) dodržovat Stanovy A.S.I.
  • b) plnit dle svých možností usnesení Asociace
  • c) aktivně pomáhat při plnění úkolů Asociace
  • d) zaplatit řádně a včas členský příspěvek
  • e) sdělovat hlavnímu výboru aktuální adresu (telefon, email) pro možnost rychlého spojení

Článek 5
Zásady financování a hospodaření

 1. Finanční prostředky Asociace jsou tvořeny:
  • a) členskými příspěvky
  • b) příspěvky partnerů
  • c) dary, granty, dotacemi a jinými příjmy
  • d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
 2. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění delegátů. Roční členský příspěvek se platí nejpozději do 30. dubna běžného roku.
 3. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného hlavním výborem.
 4. Za řádné hospodaření Asociace, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá prezident Asociace.
 5. Asociace vede účetnictví podle platných právních předpisů. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 6
Vedlejší hospodářská činnost

 1. Asociace vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost – vydávání tzv. Normativně technické dokumentace, zkratka NTD ASI, pro potřebu dodavatelů strojů a zařízení pro jaderné a tepelné elektrárny. Asociace v souladu se svým posláním a odborností v oboru technických norem a předpisů vytváří tuto dokumentaci a po schválení dozorčími orgány (SÚJB, TI) vydává.
 2. Příjmy z této činnosti slouží k úhradě příslušných nákladů na tuto činnost a k podpoře hlavní činnosti Asociace.
 3. Pro organizování této činnosti hlavní výbor Asociace ustavil Výbor NTD ASI. Předsedu Výboru a jeho členy jmenuje prezident Asociace.
 4. Asociace dle svých možností vyvíjí další hospodářskou činnost. Zejména:
  • a) řešení vědecko-technických projektů
  • b) konzultační a poradenská činnost
  • c) pořádání vědecko-výzkumných konferencí

Článek 7
Organizační struktura

 1. Organizační strukturu Asociace tvoří
  • a) shromáždění delegátů
  • b) volené orgány
   • I. Hlavní výbor
   • II. Prezident A.S.I.
  • c) výkonné orgány
   • I. předseda hlavního výboru
   • II. tajemník Asociace
  • d) poradní orgány
   • I. Senát A.S.I.
   • II. Výbor NTD ASI
  • e) pobočné spolky – dále jen „Kluby A.S.I.“
 2. Členem voleného orgánu a delegátem může být jen člen Asociace.
 3. Postup pro navrhování a odvolání členů orgánů stanoví pravidla schválená shromážděním delegátů.
 4. Funkční období volených orgánů je čtyřleté. Začíná zvolením a končí nejpozději dnem konání nejbližšího shromáždění po ukončení funkčního období. K tomuto datu končí funkční období členů, včetně kooptovaných. Opětovná volba je možná.
 5. Kooptaci do volených orgánů mohou členové orgánu provést, pokud jejich počet neklesl pod polovinu.
 6. Orgány Asociace jsou schopny se usnášet za účasti většiny svých členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení.

Článek 8
Shromáždění delegátů

 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Počty delegátů stanoví hlavní výbor dle počtu členů jednotlivých klubů a organizací. Minimální počet delegátů za klub je jeden delegát.
 3. Shromáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina delegátů a přitom i alespoň poloviční zastoupení jednotlivých klubů.
 4. Shromáždění se koná nejméně jednou ročně.
 5. Shromáždění schvaluje:
  • a) stanovy a jejich změny, k tomu je třeba souhlas 2/3 přítomných delegátů
  • b) jednací a volební řády
  • c) plán činnosti
  • d) výši ročních členských příspěvků
 6. Shromáždění volí:
  • a) členy hlavního výboru a prezidenta na období čtyř let
  • b) členy senátu A.S.I. na období čtyř let.
 7. Shromáždění bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období a zprávu o hospodaření.
 8. Rozhoduje o dalších otázkách zařazených do programu jednání.
 9. Rozhoduje o zániku Asociace rozhodnutím 2/3 většiny, včetně způsobu likvidace.

Článek 9
Prezident

 1. Prezident Asociace je statutárním orgánem Asociace.
 2. Prezident svolává a řídí shromáždění delegátů.
 3. Prezident jménem Asociace jedná a podepisuje dokumenty s celostátními a zahraničními organizacemi a orgány.
 4. Prezident může pověřit člena hlavního výboru zastupováním v některých otázkách, či oblastech.

Článek 10
Hlavní výbor

 1. Hlavní výbor zejména:
  • a) rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Asociace
  • b) plní usnesení shromáždění delegátů
  • c) rozhoduje o přijetí (vyloučení) členů
  • d) kontroluje hospodaření Asociace
  • e) spolupracuje s vedením klubů a dalších organizací
  • f) řeší další otázky a úkoly potřebné pro řádnou činnost A.S.I.
 2. Volí předsedu hlavního výboru a tajemníka Asociace na období čtyř let.

Článek 11
Předseda výboru a tajemník Asociace

 1. Předseda výboru řídí hlavní výbor a činnost Asociace dle úkolů ze shromáždění delegátů a dle pověření prezidenta A.S.I.
 2. Tajemník Asociace zajišťuje činnost sekretariátu a plní úkoly orgánů A.S.I.

Článek 12
Senát A.S.I.

 1. Senát A.S.I. je poradním orgánem Asociace.
 2. Jeho členy jsou především zástupci strojírenských závodů a výzkumných ústavů, zejména ředitelé, či techničtí ředitelé.
 3. Členy senátu volí shromáždění delegátů, dle návrhů hlavního výboru a podniků.
 4. Senát se zaměřuje hlavně na spolupráci průmyslu a vysokých škol a dává Asociaci podněty k činnosti dle potřeb podniků.
 5. Členové senátu volí ze svého středu předsedu a místopředsedu senátu A.S.I.
 6. Zasedání senátu se konají minimálně dvakrát za rok.

Článek 13
Kluby A.S.I.

 1. V jednotlivých regionech, závodech, vysokých školách a výzkumných ústavech se mohou utvářet kluby A.S.I.
 2. Klub lze ustavit tam, kde působí nejméně tři členové Asociace.
 3. Klub ustavuje hlavní výbor Asociace na základě žádosti členů A.S.I. a posouzení jejich možnosti plnit poslání Asociace. Klub vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 4. Klub má právní osobnost v rozsahu daném těmito stanovami.
 5. Klub hospodaří samostatně a nezodpovídá za hospodaření celostátní Asociace. Asociace nezodpovídá za hospodaření klubu.
 6. Klub si vypracuje vlastní stanovy, které budou v souladu se stanovami A.S.I. ČR.
 7. Klub na členské schůzi volí předsedu klubu nebo výbor s předsedou. Členskou schůzi svolává předseda klubu minimálně jednou ročně.
 8. Předseda klubu nebo pověřený zástupce se dle možností zúčastňuje zasedání hlavního výboru Asociace.
 9. Hlavní výbor zajišťuje zápis klubu jako pobočného spolku do veřejného rejstříku.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů dne 27. dubna 2016. Mění a nahrazují stanovy Asociace přijaté shromážděním dne 25. března 1991 ve znění všech změn a doplňků.