Programové prohlášení Asociace strojních inženýrů

Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) je dobrovolné stavovské sdružení především strojních inženýrů, kteří pracují ve strojnických oborech. Je to organizace výběrová a členství v ní je výlučně individuální.

Jejím cílem je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČSFR, pomáhat uplatnění strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti, zvyšovat odbornou úroveň československého strojírenství systémovým pojetím konstrukce a výrobní technologie strojů a zařízení, podporovat mezinárodní kontakty a výměnu špičkových zkušeností a znalostí mezi strojními inženýry a jejich organizacemi.

Asociace chce:

 • navázat na dobré tradice Spolku inženýrů a architektů (SIA)
 • přispívat k posílení vážnosti stavu strojních inženýrů ve společnosti
 • být garantem kvality svých členů, zvláště ve vztahu k zaměstnavatelům
 • pomoci formulovat odborné zásady a pokyny pro inženýrskou praxi
 • podílet se na tvorbě technických norem
 • pomoci formulovat zásady a plány celoživotního inženýrského vzdělávání, aby v něm byly sledovány dlouhodobé výchovně cíle
 • podílet se na realizaci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami a jinými organizacemi
 • organizovat a svou vahou zaručovat kvalitu znalecké a expertní činnosti svých členů
 • organizovat odborná setkání členů v rámci seminářů, sympozií, konferencí
 • organizovat odbornou činnost členů v regionálních klubech, v profesních sekcích a v odborných skupinách
 • organizovat a být garantem odborných atestačních stupňů strojních inženýrů a udílet označení autorizovaných inženýrů
 • mít zastoupení v konkursních komisích pro obsazování odborných a řídících funkcí
 • zprostředkovávat svým členům odborné konzultace ze všech oblastí oboru
 • poskytovat nebo zprostředkovávat právní porady z oblasti vynálezectví a patentového práva
 • pomáhat v otázkách soukromého podnikání, při hledání zaměstnání, v pracovních sporech
 • jednat o dosažení slev a výhod na akcích pořádaných fakultami, příp. i slev při nákupu skript a knih
 • spolupracovat s inženýrskými organizacemi v ČSFR i v zahraničí
 • vydávat vlastní odborný a informační časopis, zaměřený na potřeby inženýrské praxe
 • pořádat společenská setkání, odborné exkurze a tématické zájezdy
 • prostřednictvím svých členů za úplatu vykonávat odborné činnosti typu expertních posudků, projektů, přípravy norem, odborných publikací atd.

Od členů Asociace strojních inženýrů se očekává tvořivá spolupráce. Jsme si vědomi, že dosažené výsledky budou záviset na účinné pomoci každého z nás.

Praha, 1991

Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.
president A.S.I.

Poznámka : Původní dokument z doby zakládání ASI (federální – nyní české) podepsaný jedním ze zakladatelů ASI prof. Hanzlem, tehdy rektorem ČVUT.