Asociace

Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) je dobrovolné stavovské sdružení, založené na vysoké odbornosti a osobních kvalitách svých členů, především strojních inženýrů.

Asociace byla založena v r. 1991 s cílem všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v České republice, zvyšovat úroveň našeho strojírenství rozvíjením a zdokonalováním znalostí všech strojních inženýrů, pomáhat jim v jejich odborných, vědeckých i pedagogických aktivitách, napomáhat mezinárodním kontaktům, zajišťovat úroveň svých členů pořádáním přednášek, kurzů, seminářů a konferencí a spolupracovat s dalšími inženýrskými organizacemi u nás i v zahraničí, dále pak provádět expertizní činnost a organizovat a být garantem odborných atestačních stupňů.

Po rozdělení Československa vznikla na Slovensku bratrská organizace S.A.S.I., se kterou udržujeme trvalou spolupráci na základě dohody.

Činnost Asociace je založena na aktivitách jednotlivých klubů, vzniklých při vysokých školách, výzkumných a projekčních ústavech i výrobních závodech, které mají vlastní právní subjektivitu: Klub Praha - Strojní fakulta ČVUT Praha, Klub Brno - Strojní fakulta VUT Brno, Klub ESIS Brno – Ústav fyziky materiálů AVČR, Klub Plzeň – Škoda Power Plzeň, kluby MI Pardubice a Česká Třebová – Dopravní fakulta JP Univerzity Pardubice, Klub Most – VÚHU Most. Klub Praha je řízen přímo výborem A.S.I. Veškerá činnost je koordinována senátem a řízena výborem A.S.I., ve složení:

  • Prezident: Ing. Daniel Hanus, CSc., EURING, fakulta dopravní ČVUT Praha
  • Předseda: Ing.Lubomír Junek, Ph.D.
  • Tajemník: Ing. Ernest Ištvánfy, MBA

Poradním orgánem Asociace je její senát, složený z představitelů strojírenských závodů a výzkumných ústavů, který zajišťuje úzké vazby Asociace s požadavky průmyslu. Předsedou senátu je Ing. František Kulovaný.

Pražský a brněnský klub Asociace pořádají pravidelná setkání v rámci tzv. Technických odpolední. Prostor pro ně poskytují příslušné strojní fakulty ČVUT a VUT. V Praze se tato setkání konají pravidelně každé prvé pracovní úterý v měsíci, v Brně pak je to každý třetí pracovní čtvrtek. Na těchto setkáních jsou členové Asociace i další zájemci, včetně studentů, seznamování formou přednášek předních pracovníků domácích i zahraničních o problémech technických, organizačních i výchovných, spojených se strojírenstvím i obecně s průmyslovou výrobou u nás i v zahraničí.

Asociace vzala na sebe závažný úkol – vytvořit vlastní Návrh technické dokumentace pro důležitá zařízení jaderných elektráren, který je obdobou ASME CODE a který po rozpadu RVHP citelně chyběl. V rámci A.S.I. byla na základě iniciativy Ing. Vejvody z Brna ustavena širší skupina odborníků, a to jak z A.S.I., tak i mimo ni, která si dala za cíl vyplnit vakuum v normativech v oblasti jaderně energetických zařízení. Práce na první části je možno považovat za ukončené, protože tento materiál byl po vícekolovém schvalovacím řízení včetně zahraničního auditu přijat oběma našimi organizacemi, SÚJB a ITI a doporučen k používání. Výsledek je ukončen vydáním Normativně-technické dokumentace A.S.I. Novým předsedou výboru NTD je Ing. Lubomír Junek, PhD.

Důležitou činností je organizování převážně mezinárodních konferencí a seminářů, na kterých se A.S.I. podílela samostatně nebo v součinnosti s jinými organizacemi. Např. významné mezinárodní konference: 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics v roce 2000, v r. 2003 17th Conference on Structure Mechanics in Reactor Technology SMIRT a opakované konference o turbostrojích.