Zápis ze SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2. listopadu 2022


SD na strojní fakultě ČVUT, Technická 4 Praha 6 s následujícím programem:

 1. Prohlídka laboratoří SF ČVUT se zaměřením na 3D tisk a NDT
 2. Zahájení
 3. Volba komisí
 4. Zprávy o činnosti A.S.I.
 5. Přestávka a oběd
 6. Volba členů Hlavního výboru A.S.I.
 7. Diskuse
 8. Usnesení SD
 1. Prohlídku laboratoří SF ČVUT zajistil a provedl Ing. Lukáš Pelikán z ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie. Prohlídka byla zaměřena zejména na 3D tisk z kovových materiálů a jejich tavení laserovým paprskem. Bylo to tak zajímavé téma, že se ukázka protáhla z plánovaných 45 na 75 minut
 2. Zahájení SD provedl prezident ASI Ing. Daniel Hanus
 3. Komise byly zvoleny v tomto složení:

  mandátová:
  • Ing. Jaroslav Brom
  • Ing. Františka Pešlová
  • Ing. Miroslava Poskočilová

  návrhová:
  • Ing, Jan Brodský
  • Ing Stanislava Liberová
  • Ing. Ivan Šebesta

 4. Zprávu o činnosti přednesl Ing. Ernest Ištvánfy (v příloze k zápisu)
 5. Oběd byl zajištěn pro všechny účastníky SD
 6. Vzhledem k tomu, že SD v roce 2021 bylo volebním a nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění Hlavního výboru, nebyla volba provedena

 7. Diskuse:

  Ing. Hanus: český průmysl bezpodmínečně potřebuje kvalifikované technické pracovníky. Je důležité zaměřit se na omlazení členské základny a propojení akademické sféry s výrobou. Pokusit se zatraktivnit činnost ASI pro mladé i cestou celoživotního vzdělávání a zvyšováním profesní hrdosti.

  Ing. Pešlová: politická rozhodnutí mají významný podíl na průmysl i technické vzdělávání. V rámci možností se pokusit apelovat na politiky v tomto směru.

  Ing. Cyrus navrhl inspirovat se činností obdobných organizací, jako je ASI, v zahraničí kupříkladu v Anglii. Současně navrhl mimo technických úterků pořádat i tematické semináře.

  Ing. Brom navrhl zvážit pořádání vícedenních akcí, které by pomohly k neformálním diskusím na různá témata týkajících se činnosti ASI.

  Ing. Kulovaný doporučil propagovat ASI na veřejnosti, pomáhat se zajišťováním praxe v průmyslu pro studenty technických vysokých škol, navrhovat vhodná témata diplomových prací a pokusit se proniknout vhodným způsobem i do sdělovacích prostředků. Současně doporučil vytvořit v rámci ASI pracovní skupinu s tímto zaměřením.

  Ing. Lacko doporučil začít s propagací technického vzdělávání již na základních a středních školách.

  Ing. Synáč upozornil na to, že střední školy v podstatě nepřipravují studenty pro studium technických oborů na vysokých školách.

 8. Usnesení:
  • shromáždění delegátů konstatuje, že je usnášeníschopné, přítomno je 15 delegátů a zástupců pěti klubů,
  • návrhová i mandátová komise byly schváleny všemi účastníky,
  • návrhová i mandátová komise byly schváleny všemi účastníky,
  • plán činnosti na rok 2023 byl schválen všemi účastníky,
  • plán činnosti na rok 2023 byl schválen všemi účastníky,

Po skončení SD proběhla schůze hlavního výboru.

V Praze, dne 2.11.2022.

Zapsal: Ernest Ištvánfy

Plán činnosti na rok 2023

 1. Schůze Hlavního výboru ASI proběhnou dne 8.2., 12.4., 14.6., 13., 8.11. a 13.12.2023 (druhá středa ve vybraných měsících)
 2. Jednou za dva měsíce uspořádat „Technický úterek“ (5x za rok 2023)
 3. Uspořádat dvě exkurze (v každém pololetí jednu)
 4. Zajistit prezentaci na WEC 2023 (Světový inženýrský konvent) pořádaný ve dnech 11. až 13. října 2023 v Praze
 5. V každém pololetí vydat jeden Bulletin
 6. V každém pololetí vydat jeden Bulletin.