Klub Pardubice

Adresa:

Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta JP
Studentská 95
532 10 Pardubice
  • Tel: +420 466 036 092, nebo sekretariát +420 466 036 409
  • E-mail: eva.schmidova@upce.cz

O klubu

Klub A.S.I. MI-Pardubice (materiálové inženýrství) je ustaven na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v Pardubicích.

Předsedou klubu je prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. z FSI ČVUT Praha. Tajemnicí klubu je prof. Schmidová z Dopravní fakulty.

Akce:

TechMat 2009

„Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace“

konference s mezinárodní účastí, Svitavy 19.11.2009
pořádaná pod záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzita Pardubice
Prof. Ing. Bohumila CULKA, CSc.
a klubu A.S.I. MI-Pardubice

doc. Dr. Ing. Libor Beneš zahajuje devátý ročník konference
doc. Dr. Ing. Libor Beneš zahajuje devátý ročník konference

Účastníci konference na sekci vedené doc. Evou Schmidovou, Ph.D.
Účastníci konference na sekci vedené doc. Evou Schmidovou, Ph.D.

UNIVERZITA PARDUBICE – Dopravní fakulta Jana Pernera

Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů
pořádala pod záštitou děkana fakulty
prof. Ing. Bohumila CULKA, CSc.
a klubu A.S.I. MI-Pardubice

konferenci s mezinárodní účastí TechMat 2009

„Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace“

Účastníci konference na sekci vedené doc. Evou Schmidovou, Ph.D.
čtvrtek 19. listopadu 2009, Svitavy

Hlavní témata devátého ročníku konference

Svařovací materiály a technologie svařování & technologie slévání, tváření, obrábění & tradiční i perspektivní materiály, jejich zkoušení a hodnocení & výpočtové modelování strojních součástí & problematika kontaktu kolo/kolejnice & moderní stavební materiály a suroviny (popílky, geopolymery) & materiály pro elektrotechniku & další zajímavé okruhy z oblastí materiálového a technologického inženýrství…

Sborník má 275 stran. Počet přihlášených aktivních i pasivních účastníků byl cca. 50.

Organizační a odborní garanti

doc. Dr. Ing. Libor BENEŠ, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Slovanská 452, 560 02 Česká Třebová, e-mail: libor.benes@upce.cz, mob.: 605 551 622, tel./fax.: 465 533 006.
doc. Ing. Eva SCHMIDOVÁ, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice
prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D. – FS, ČVUT Praha
prof. Ing. Rudolf KALOČ, CSc. – DFJP, Univerzita Pardubice
Ing. Pavel ŠVANDA, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice
Ing. Jan KRMELA, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice

TechMat 2009 – vybrané abstrakty příspěvků ze sborníku konference

FUNKCE POVRCHU Ti-SLITIN V LIDSKÉM ORGANISMU

Františka PEŠLOVÁA, Jevgenij ANISIMOVAA, Sylvia KUŚZMIERCZAKB
A Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
B Katedra technologií a materiálového inženýrství, Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP, Ústí nad Labem
Kontakt: frantiska.peslova@fs.cvut.cz

Funkce povrchu je přebírat působení prostředí na součást, která je vyrobena z daného materiálu. Na povrch implantátů je kladený hlavně požadavek na odolnosti vůči jeho poško-zování, se zachováním všech strukturních, tribologických, geometrických a funkčních vlastností materiálu. Pokud materiál součásti nebo implantátu je specifický tím, že vnější zatížení povrchu, vyvolá na povrchu objektu jeho aktivaci, je třeba počítat s reakcí daného materiálu. Reakce povrchů se může projevit iniciací nebo rozvinutím degradace, kterou lze na objektu hodnotit jako přípustnou nebo nepřípustnou.

POZNATKY ZE STUDIA VLNOVÉHO A DIFUZNÍHO PŘENOSU TEPLA V OBLASTI KONTAKTU REÁLNÝCH TĚLES

Libor BENEŠ, Rudolf KALOČ, Věra ZÁHOROVÁ

Cílem příspěvku je upozornit na možné praktické závěry, které vyplývají ze známých zákonitostí fyzikálních procesů, jež jsou formulovány v oboru fyziky pevných látek. V prvé části je vysloven názor, že některé, doposud diskutované, strukturní jevy mohou vznikat v extrémně tenkých povrchových vrstvách kontaktního povrchu vlivem vlnového charakteru šíření tepla. Časově následný proces šíření tepla, popisovaný metodami rovnovážné termodynamiky, autoři demonstrují na základě fyzikálního modelu, jehož podstatou je průnik elementární částice povrchové vrstvy v tečném směru v povrchové oblasti adhezní kinematické dvojice. Generované teplo je dáváno do souvislosti s vlivem na hodnotu adhezního součinitele, což znamená prvky nového inženýrského pohledu na adhezní přenos kroutícího výkonu.

KONSTRUKČNÍ A METODICKÝ NÁVRH ROZŠÍŘENÝCH MOŽNOSTÍ TESTOVÁNÍ DYNAMICKÉ ODOLNOSTI MATERIÁLŮ

Josef TOMANOVIČ, Eva SCHMIDOVÁ
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Kontakt: eva.schmidová@upce.cz

Stále rostoucí požadavky na vlastnosti materiálů pro automobilový průmysl musí být splněné při zaručení bezpečnosti a spolehlivosti. Často limitujícím problémem je nedostatek dostatečně vypovídajících údajů o chování materiálů v různých podmínkách namáhání, zejména při existenci rázových složek provozního zatížení. Jednou z perspektivních cest je použití tahových dynamických zkoušek, metodicky vyvozených ze zkoušky rázem v ohybu podle Charpyho. Vhodná modifikace testovacího zařízení umožňuje sledování únosnosti materiálu v závislosti na rychlosti zatížení, rovněž otevírá možnosti testování různých vrubových účinků. Dále je prezentován konstrukční návrh přestavby standardního zařízení pro zkoušky rázem v ohybu, rovněž výsledky vstupních experimentů, provedených pro ověření a upřesnění navržené metodiky testování.

SIMULAČNÍ ZKOUŠKA SVAŘOVÁNÍ OCELI T24

Jiří HLAVATÝ, Kateřina PELIKANOVÁ
Katedra mechanické technologie, fakulta Strojní, Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava
Kontakt: jiri.hlavaty@vsb.cz

Úkolem simulační zkoušky je simulovat opravu membránové stěny. Pro zkoušku byla zvolena žáropevná ocel T24, které je stále častěji aplikována při renovacích a výstavbách tepelných elektráren, kde je stále vyšší požadavek na účinnost elektrárny. S vyšší účinností rostou také parametry páry (nadkritické parametry páry, tlak přes 260 bar a teplota do 600°C) a s tím i požadavky na kvalitu (jakost) materiálů membránových stěn. Z ekonomického hlediska je žádoucí, aby bylo možno membránové stěny opravovat bez nutnosti aplikace předehřevu a pokud možno i bez tepelného zpracování. Teoretické poznatky však naznačují, že svařovaní ocel T24 bez následného popouštění není možné.

DEGRADAČNÍ PROCESY NA ROZHRANÍ KOV – PRYŽ V PNEUMATICE

Jan KRMELAA, Františka PEŠLOVÁB, Jiří STODOLAC
A Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
B Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
C Katedra bojových a speciálních vozidel, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany Brno
Kontakt: jan.krmela@upce.cz

Příspěvek se zabývá radiální pneumatikou jako složitý kompozit. Pneumatika sestává z polymerní matrice (elastomeru) a dlouhovláknových výztuží (kordů). Pro výpočtové modelování je zapotřebí mít znalosti o rozhraní elastomer-kovový kord v mikrolokalitách pneumatiky. Degradační procesy – koroze způsobují vznik oxidů, čímž ovlivňují vazbu výztuž-elastomer. Článek se věnuje porušené vazbě elastomer-kovový kord.

Organizátoři konference Vás srdečně zvou na další, již desátý ročník konference TechMat 2010, který se uskuteční v listopadu 2010 ve Svitavách.

Přednáška Prof. Ing. Františky Pešlové, Ph.D.
Přednáška Prof. Ing. Františky Pešlové, Ph.D.

Diskusní přestávka vedená Prof. Přemyslem Janíčkem
Diskusní přestávka vedená Prof. Přemyslem Janíčkem,
DrSc. a Prof. Ing. Rudolfem Kaločem, CSc.