Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. – 75 let

Rudolf Dvořák

8. března se dožívá 75 let Ing. Dvořák, přední český, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti mechaniky tekutin, i člen výboru A.S.I.

Narodil se v Tuřích Remetech na Zakarpatské Ukrajině jako syn lesního správce čs. Státních lesů. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Liberce, po válce do Prahy.

Po absolvování strojní fakulty ČVUT ve specializaci Teorie a stavba tepelných turbin v roce 1954 Dvořák nastoupil jako aspirant do Laboratoře strojnické ČSAV. O čtyři roky později obhájil kandidátskou disertační práci o proudění v lopatkových mřížích. V roce 1957 začal pracovat jako vědecký pracovník ČSAV (v Laboratoři, pozdějším Ústavu termomechaniky ČSAV). Ve školním roce 1965/66 absolvoval studijní pobyt na anglické univerzitě v Southamptonu. Získané zkušenosti uplatnil jako vedoucí oddělení Dynamika plynů UT. Začal se zabývat prouděním chemicky reagujících směsí a transsonickým prouděním. Jak uvádí Prof. Cyril Höschl (Bulletin A.S.I. č. 13), Ing. Dvořák dobře věděl, že vědecký ani technický pokrok není možný bez aplikace moderních numerických metod a výpočetní techniky, ale zároveň si uvědomoval, že se vědecké poznání v jeho oboru nesmí odtrhnout od fyzikální reality. Stejný důraz proto kladl i na experimentální mechaniku tekutin. Nové možnosti mu poskytl v roce 1964 provoz nového velkého aerodynamického tunelu v Novém Kmíně. Výsledky své vědecké práce shrnul Dvořák do knihy Transsonické proudění (Academia 1986), kterou obhájil doktorskou disertační práci.

Od roku 1969 přednášel vybrané statě z proudění na FJFI a FSI ČVUT a od roku 1985 předmět vnitřní aerodynamika na FSI. Je autorem skript Vnitřní aerodynamika, Matematické metody v aerodynamice a spoluautorem knihy Matematické modelování v aerodynamice. Celkem napsal více jak 150 odborných publikací.

Ing. Dvořák byl v letech 1990 až 1992 ředitelem Ústavu termomechaniky (v němž celý profesní život pracoval), stál u zrodu Čs. společnosti pro mechaniku, více jak 20 let pracoval v redakční radě Strojnického časopisu ČSAV. V mezinárodní oblasti byl předsedou národního komitétu IUTAM (mezinárodní unie teoretické a aplikované mechaniky), jedním ze zakládajících členů EUROMECH (Evropská společnost pro mechaniku) aj. V současné době pracuje jako konzultant UT AVČR a přednáší v doktorandském studiu na strojní fakultě ČVUT.