Zasedání senátu - 19. 9. 2007

Zápis z 29. zasedání Senátu Asociace strojních inženýrů, konaného 19. září 2007 v Ústavu jaderného výzkumu Řež u Prahy.

Přítomní:

Členové senátu: Havelka, Bartoň Jiří, Caha, Campr, Dršťák, Chytka, Kameš, Kulovaný, Kundera (vz. Macholána), Pešlová, Pištěk, Rada, Rus, Sviták, Tengler, Vdoleček, Vejvoda, Veverková

Zástupci výboru ASI: Daněk, Dvořák, Maštovský, Lacko, Řezanina, Vondráček

Generální ředitel UJV a. s. Pazdera

Program zasedání:

 1. Představení ústavu – GŘ Ing. František Pazdera, CSc.
 2. Exkurze do laboratoří a na experimentální reaktor LVR – 15
 3. Oběd (hotel Vltava)
 4. Jednání senátu v konferenčním sálu hotelu

Představení ústavu

Ing. Pazdera seznámil přítomné v konferenčním centru ústavu s historií ÚJV, s činností jeho 5 divizí, s mezinárodními styky ústavu i s výhledem energetiky u nás a ve světě. Divize ÚJV: Jaderná bezpečnost a energetika, Integrita a technický inženýring, Energoprojekt Praha, Reaktorové služby a Radiofarmaka. Přednášky se zúčastnil i vedoucí vědecký pracovník ÚJV prof. Ing. František Klik, CSc.

Jednání senátu

V odpoledních hodinách zahájil a řídil jeho předseda Ing. Jan Havelka. Úvodní slovo k činnosti ASI a senátu přednesl tajemník výboru ASI Ing. Václav Daněk, CSc. Připomněl dopis senátorům z vedení ASI a Senátu, kterým byl nastolen hlavní program jednání – nedostatek kvalifikovaných odborníků ve strojírenství a možnosti jejich přípravy. Na dopis odpovědělo minimum senátorů. Informoval o spolupráci ASI s výrobci obráběcích strojů – zapojení ASI do Svazu strojírenské technologie a o připravovaném vzniku České národní technologické platformy strojírenství, navazující na dokumenty Evropské komise. Této aktivity se ASI chce rovněž zúčastnit. Dále zdůraznil důležitost prezentace a vyznamenávání techniků v celostátní soutěži Česká hlava. ASI se připojila k návrhu na člena ASI prof.Ing. Stanislava Holého. Další možnost prezentace – Asociace inovačního podnikání (v níž jsme členy), organizuje každoroční soutěž o nové výrobky – Cena inovace roku. Možnost přihlášek do 30. 10. (viz www.aipcr.cz). Ing. Daněk také připomněl, jak je důležité získávat mládež pro technické obory, a to, že ministerstvo školství by mělo podporovat studium na technických školách. Připomněl zasedání Svazu průmyslu 1. 10. na veletrhu v Brně, kde by strojaři měli vystoupit se svými podněty.

Diskuze

 • Ing. Kulovaný: situace na trhu práce je špatná, trvá nedostatek pracovníků manuálních i techniků – konstruktérů, technologů, vývojářů, manažerů. Pro rychlé řešení je třeba dovézt pracovní síly z ciziny a urychlit vydávání pracovních povolení. Nové požadavky na inženýry: znalost výpočetní techniky + znalost evropského jazyka + špičková odbornost.
 • Prof. Pešlová: na vysokých školách je malý zájem o vlastní strojařské obory, studenti přecházející z bakalářského studia na magisterské upřednostňují obor životní prostředí, nabídky strojařům absolventům jsou podstatně nižší, než ekonomům. VŠ nemají prostředky na vybavení laboratoří, ohrožuje to kvalitu výroby.
 • Prof. Caha: noví absolventi nemají praxi, která dříve na VŠ byla, u mladých lidí dochází k odklonu zájmu od technické práce a od manuální práce.
 • Prof. Rus. Firmy musí přijít na školu za studentem, - dotovat programy, nabídnout stipendia a slušný plat, ukázat výhodnost strojařiny.
 • Ing. Daněk: některé firmy získávají studenty hned po absolvování, nebo i během studia; ale jsou to většinou cizí firmy.
 • Ing. Vdoleček: humanitní obory mají lepší ohodnocení, nabízejí studentům dvojnásobné platy než má učitel na technice, VŠ chybí laboratorní vybavení
 • Ing. Chytka: pokles zájmu mladých lidí o techniku je chybou celé společnosti, na Mostecku se zrušila PŠ strojní; chybí technologové.
 • Ing. Daněk: školská komise SP řeší problém VŠ, ukazuje se, že nejméně nezaměstnaných vysokoškoláků je mezi strojaři a elektrikáři.
 • Ing. Veverková: chybí větší propagace strojařiny, ve Švýcarsku mají pro mládež technický park – technorama, dnešním studentům chybí praxe, nedostatečná motivace, třeba nastavit podmínky.
 • Ing. Dvořák: příklad výchovy dětí v USA – národní hrdost + odpovědnost vůči společnosti.
 • Ing. Bartoň: ASI by měla lobovat za zájmy strojařů, i na MŠ, MPO, pracovat v příslušných komisích.
 • Prof. Pištěk: senát by měl zpracovat memorandum – upozornění na situaci, přes ASI na MŠ, MPO aj.
 • Ing. Maštovský: prof. Holý s ASI organizuje v září r. 2008 v Českých Budějovicích 25. mezinárodní konferenci Danubia – Adria, Exprimentální mechanika tuhé fáze a tekutin. Lze již zasílat příspěvky.
 • Ing. Daněk: Klub ASI Pardubice pořádá technickou konferenci Techmat v Pardubicích 15.11.2007.
 • Ing. Vondráček: ASI má od letoška vlastní webové stránky na adrese www.asicr.cz. Budou tam publikovány i zápisy ze Senátu a pozvánky na konference a další zasedání.
 • Ing. Havelka: závěry z diskuze – dočasné řešení nedostatku pracovníků – dovoz, více zelených karet - hledat cesty, jak probudit v mladých lidech zájem o techniku.

Závěr:

V závěru jednání bylo přijato usnesení (viz samostatný dokument) a navržen termín příštího zasedání senátu 23. dubna 2008 v Brně.

V Praze dne 19. 9. 2007

Zapsal: Vondráček