Zasedání senátu - 24. 4. 2009

Výtah ze zápisu z 31. zasedání senátu ASI, konaného 24. dubna 2009, ve firmě BAEST a.s. v Benešově

V dopolední části jednání, která se konala v konferenčním sále závodu, představil generální ředitel BAEST p. Ing. Kulovaný historii závodu, výrobní program a současné problémy:
Historie firmy začíná u státního podniku Stavební stroje Benešov, které patřily pod koncern Stavební stroje Zličín. V roce 1996 proběhla privatizace firmy přímým prodejem managementu firmy a vzniká s.r.o. BEST Benešov. Z něho se v roce 2002 vyčleňuje část výrobní a prodejní do akciové společnosti BAEST Benešov. Výrobní program firmy tvoří stroje a velké svařované ocelové konstrukce – stavební jeřáby, ocelové nádrže na PHM, čerpací stanice, betonárky, sila, tlakové nádoby aj. K tomu firmě slouží velké výrobní haly a volné prostranství, jeřáby až o nosnosti 50 t. Podnik zaměstnává 230 – 240 vlastních pracovníků, plus zahraniční pracovníky. Převážná část výroby (až 80 %) šla na export do Evropy, USA a Ruska. V současné hospodářské krizi exportní zakázky klesly na minimum, firma se zaměřuje na tuzemsko a snižuje počty pracovníků. Předností firmy je její zapojení do programu EU (3 projekty s evropským sociálním fondem) a spolupráce s vysokými školami (ČVUT, VŠE) a středními školami v regionu. O této problematice referoval p. Ing. Kulovaný jr.

V další části programu následovala exkurze do výrobních hal, kterou provedl ředitel Ing. Kulovaný.

Vlastní jednání senátu v odpolední části zahájil tajemník výboru ASI Ing. Daněk, který omluvil nepřítomnost předsedy senátu Ing. Havelky a místopředsedy prof. Vejvody. Řízením zasedání byl pověřen senátor Ing. Kulovaný z BAESTu. Jednání se zúčastnilo 12 senátorů a 4 členové výboru ASI.

Ing. Daněk informoval senát o činnosti Asociace od minulého zasedání v dubnu 2008 v Brně:

Výbor jménem ASI zaslal dopisy na vládu (předsedu vlády Topolánka, ministra školství, ministra průmyslu) a na představitele parlamentu s požadavkem účinněji řešit problémy strojírenství a technického vysokého školství. Došlé odpovědi zčásti ukazovaly snahu orgánů o jejich řešení a navrhovaly i určitou spolupráci. V současné době při změněné hospodářské a politické situaci tyto aktivity ustaly. Výbor se snažil o zvýšení společenské prestiže strojních inženýrů a strojírenství ve společnosti. Zatím se nedaří proniknout více do médií. Mj. je to způsobeno malými finančními možnostmi Asociace. Úspěchem bylo vyhlášení profesora Ing. Miroslava Šťastného, DrSc. z klubu Turbostroje Plzeň za laureáta Ceny Inovace soutěže Česká hlava 2008. Návrh podal výbor ASI. Nedaří se zvyšovat počet členů v závodech a dokončit ustavení klubů na všech strojních fakultách (chybí Ostrava, Liberec).

V další části jednání, jíž se zúčastnila většina přítomných, byly projednány problémy spolupráce VŠ se závody (a opačně) a popularizace povolání strojního inženýra ve společnosti i pracovníka ve strojírenství vůbec.

Z diskuze:

 • Mezi nezaměstnanými na úřadech práce nejsou svářeči a řemeslníci, nejsou mladí lidé (se zájmem o strojařinu).
 • Práce v konstrukci se za 20 let změnila, nyní se požaduje jak odbornost, tak znalost informačních technologií a jazykové znalosti.
 • Z VŠ odešli za 20 let profesoři z praxe, doktorandi dělají učitele (bez praxe), studenti dříve měli povinné praxe v závodech, dnes to chybí.
 • Asociace by měla působit jako podobné organizace na Západě, řešit problémy mezi VŠ a firmami.
 • V některých oborech je zájem o absolventy, firmy dávají požadavky na studenty včetně příspěvků na výuku.
 • Nejde jen o problém strojařů, ale širší – technických oborů – kde absolventi nastupují mimo obor (recepční, průvodci aj.)
 • Brněnský klub se na přelomu století snažil oživit spolupráce mezi inženýrskými organizacemi v ČR. Nepodařilo se.
 • Studentská organizace IAESTE organizuje nabídky absolventů pro firmy, zahraniční firmy se angažují.
 • Pro technické obory je důležitá státní politika, směrná čísla pro obory existují i na Západě, stát může také diferencovat školné podle oborů.

Závěr:

 • V průběhu jednání byl zvolen nový předseda senátu – Ing. František Kulovaný, GŘ firmy BAEST a.s. Benešov, místo Ing. Havelky, který již dříve žádal o uvolnění z důvodů pracovního zaneprázdnění.
 • Dlouhodobé úkoly a cíle ASI a senátu, jak jsou uvedeny v usnesení senátu z 23.4.2008, zůstávají v platnosti (viz webové stránky www.asicr.cz). Nové usnesení nebylo přijato.
 • Příští zasedání senátu bude v dubnu 2010 u firem OTEZ a Kovárna v Hradci Králové (bývalá Královédvorská strojírna).