Zasedání senátu - 21. 4. 2010

Výtah ze zápisu z 32. zasedání senátu ASI, konaného 21.4.2010, v areálu ZVU a.s. v Hradci Králové. Přítomné přivítal předseda Senátu Ing. Kulovaný, který předal slovo představitelům hostitelských organizací řediteli Ing. Flídrovi za ZVU POTEZ, a.s. a řediteli Ing. Páralovi za ZVU Kovárna, a.s.

Prezentace hostitelských podniků

Ing. Jiří Flídr v historickém přehledu uvedl současný podnik jako pokračovatele původní První české akciové strojírny, založené v r. 1869 a posléze Škodových závodů z období ČSR, kdy byl výrobní program cukrovarů rozšířen o kompletní dodávky pivovarů, destilačních zařízení a zařízení pro chemický průmysl. Společnost ZVU POTEZ byla privatizována v r. 2001 a její současný výrobní profil spočívá ve výrobě zařízení pro chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.

Ing. Karel Páral uvedl ZVU Kovárna, a.s. jako nezávislý, ryze český podnik, založený v r. 1995, který navázal na stoletou kovárenskou tradici Škodových závodů a stal se částí skupiny ZVU v r. 1962. Jeho výrobní program spočívá v kusové a malosériové výrobě výkovků do hmotnosti 1600 kg. Kromě dodávek výkovků provádí podnik na zakázku tepelné zpracování strojních částí, event. jejich hrubování či konečné opracování včetně nedestruktivních zkoušek ultrazvukem či chemického složení.

V rámci prohlídky výrobních provozů účastníci navštívili provoz kotlárny POTEZ a kovárny ZVU Kovárna.

Pracovní jednání

  • Odpolední jednání Senátu zahájil, p. řed. Kulovaný výzvou k dodatečným dotazům z dopoledních exkurzí.
  • Ing. Dršťák poděkoval za přijetí v ZVU. Oznámil odchod do důchodu a ukončení své delegatury v Senátu A.S.I.
  • Tajemník Výboru A.S.I. p. Ing. Daněk podal informaci o činnosti A.S.I. včetně plánu na příští rok schváleném na letošním výročním shromáždění na TU v Pardubicích. Vyzdvihl tradici vydávání Bulletinu s významnými články k aktuálním technickým problémům, s informacemi o průběhu pravidelných Technických úterků na ČVUT-FS v Praze i se společenskou rubrikou k jubileím současných i historických osobností českého průmyslu. Zmínil nadcházející 20. výročí založení A.S.I. v roce 2011 a připravované vydání publikace o činnosti A.S.I. Předseda senátu Ing. Kulovaný požádal senátory o doplnění svých kontaktů o e-mailové adresy. Na jeho návrh byla schválena kooptace do senátu A.S.I. Ing. Flídra a Ing. Párala.
  • Pro zlepšení informovanosti Svazu průmyslu zpracují Ing. Daněk a Ing. Kulovaný informaci o činnosti senátu A.S.I.
  • P. Ing. Vdoleček (Klub A.S.I. Brno) informoval o připravovaném zájezdu na vídeňský strojírenský veletrh Vienna Tec v říjnu t.r.
  • K předcházejícímu návrhu předsedy Senátu proběhla kooptace pp. ředitelů Jiřího Flídra a Karla Párala s jednomyslným souhlasem všech přítomných senátorů

Příští jednání senátu se předběžně navrhuje 21.4.2011 (čtvrtek) v Brně v Královopolské strojírně.