Shromáždění zástupců - 28. 3. 2006

Usnesení ze 16. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů, konaného 28. března 2006 ve Škoda Power a.s. v Plzni

Shromáždění zástupců zvolilo mandátovou, volební, revizní a návrhovou komisi. Shromáždění, které bylo podle výroku mandátové a volební komise v souladu se stanovami A.S.I. schopno usnášení,

 1. schválilo
  • zprávu o činnosti A.S.I. od posledního výročního shromáždění zástupců,
  • zprávu o hospodaření za rok 2005,
  • zprávu revizní komise,
  • plán činnosti na rok 2006,
  • návrh rozpočtu na rok 2006
 2. vzalo na vědomí
  • informaci Klubu Brno, Klubu Brno-ESIS, Klubu Česká Třebová, Klubu MI- Pardubice a Klubu Plzeň o činnosti, hospodaření v uplynulém období a o výhledu na rok 2006. Klub Most dodá písemnou zprávu dodatečně. Informace budou uveřejněny v Bulletinu ASI.
 3. zvolilo za člena Poradního výboru (Senátu) A.S.I. Prof. Ing. Stanislava Vejvodu, CSc.
 4. uložilo výboru A.S.I.:
  • Připravit analýzu činnosti senátu a návrh případné novelizace ev. redukce počtu jeho členů.
  • Společně s Klubem Praha pokračovat ve vydávání Bulletinu A.S.I., v němž bude referováno o činnosti všech klubů. Nadcházející Bulletiny budou autorsky zpracovány dalšími kluby, č. 37 Klubem ESIS-Brno.
  • Společně s Klubem Praha a Brno pořádat pravidelná technická odpoledne, příležitostné semináře na odborná témata jakož i technické exkurze. Připravovaný celodenní odborný seminář Poruchy strojů a jejich prevence se koná 23. 5. 2006 na ČVUT Praha.
  • Společně s Klubem Brno dokončit Normativně technickou dokumentaci (sekce VI), týkající se systémů jaderných zařízení a vydat ji jako dokument ASI.
  • Vzhledem k prokázanému odbornému přínosu nadále se aktivně podílet na přípravě mezinárodních i domácích konferencí, jako je např.:
   • Mezinárodní seminář 20th Workshop on Turbomachinery 2006, 25. - 29. 9. 2006 IMP Gdańsk, Polsko ve spolupráci s TU Stuttgart, TU Dresden, Polytechnika Ślaska Gliwice
   • Workshop Energetické stroje 2006 20.-21.6.2006, Plzeň,
   • Seminář Parní a spalovací turbiny 2006, 7.9.2006, Plzeň,
   • Techmat 2006, Pardubice,
   • 19. konference SMiRT, 2007
   • 7. evropská konference Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, 5. - 9. 3. 2007, Athény, Řecko, ve spolupráci s Evropským výborem,
   • Konference ECF-18 v r. 2008 v Brně
   a dalších.
  • Připravit aktualizovaný seznam členů ASI pro potřeby členů i zainteresovaných organizací.
 5. usneslo se
  • Pověřit prezidenta ASI Ing. Radomíra Zbožínka zahájením předběžných rozhovorů o spolupráci se Svazem výrobců strojírenské techniky
 6. dále doporučilo
  • Nadále udržovat a rozvíjet styky s obdobnými partnerskými organizacemi, se Svazem průmyslu a dopravy (informace na internetové stránce www.spcr.cz), Asociací inovačního podnikání, ČKAITem i s organizacemi v zahraničí.
  • Dbát na rozšiřování členské základny, zvláště mezi mladšími pracovníky a zprovoznit centrální webovou stránku Asociace.
  • Připravovat a pořádat kurzy dalšího vzdělávání v jednotlivých klubech.

V Plzni 28. 3. 2006

Zapsal: Ing. Jiří Maštovský CSc.