Shromáždění zástupců - 25. 3. 2010

Usnesení z 20. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů, konaného dne 25. března 2010 v Pardubicích

Shromáždění

  • schválilo zprávu o činnosti A.S.I. od posledního výročního shromáždění zástupců,
  • schválilo zprávu o hospodaření za rok 2009,
  • schválilo zprávu revizní komise.
  • vzalo na vědomí informace o činnosti a hospodaření Klubů Brno, Česká Třebová, Pardubice a Praha. Ostatní Kluby podají písemné zprávy dodatečně. Informace budou uveřejněny v následujícím čísle Bulletinu A.S.I.
  • prodloužilo senátorský mandát na další funkční období senátora Ing. Vladimíra Žáka.
  • odsouhlasilo plán činnosti a rozpočtu A.S.I. na rok 2010, doporučilo jednotlivým Klubům pořádání pravidelných technických setkání, uložilo výboru zajistit společně s Kluby pravidelné vydání 3 čísel Bulletinu a udržování webových stránek Asociace. Uložilo výboru urychleně vydat propagační brožuru A.S.I. pro 21. století a zahájit přípravu jubilejní oslavy 20. výročí A.S.I. v březnu 2011. Dále doporučilo věnovat zvýšenou pozornost omlazení členské a funkcionářské základny Asociace.