Shromáždění zástupců - 18. 4. 2007

Shromáždění zástupců zvolilo mandátovou, volební, revizní a návrhovou komisi. Shromáždění, které bylo podle výroku mandátové a volební komise v souladu se stanovami A.S.I. schopno usnášení,

 1. schválilo
  • zprávu o činnosti A.S.I. od posledního výročního shromáždění zástupců
  • zprávu o hospodaření za rok 2006
  • zprávu revizní komise
 2. vzalo na vědomí informace o činnosti a hospodaření Klubů Brno, Česká Třebová a Pardubice. Ostatní Kluby podají zprávy dodatečně. Informace budou uveřejněny v následujícím čísle Bulletinu A.S.I.
 3. prodloužilo senátorský mandát na další funkční období senátorům Ing. Jiřímu Bartoňovi, výkonnému řediteli a členu představenstva Asociace energetických manažérů, Ing. Janu Bartoňovi, vedoucímu útvaru motorů VZLÚ a Ing. Hubertu Obrovi, CSc, pracovníku podniku Škoda Praha
 4. odsouhlasilo přijetí za nové členy Senátu (poradního sboru A.S.I.) Ing. Miroslava Knota ředitele ZVVZ Milevsko a Dr. Ing. Lubomíra Chytku, technického náměstka Výzkumného Ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
 5. odsouhlasilo plán činnosti A.S.I. rozšířený o nové aktivity zaměřené na organizované další profesní vzdělávání pracovníků ve strojírenství včetně zajištění potřebných prostředků
 6. V souvislosti se schváleným plánem činností shromáždění zástupců ukládá výboru A.S.I.
  • společně s Kluby v roce 2007 zajistit vydání 3 čísel Bulletinu A.S.I.
  • pořádat pravidelné technické úterky a společně s Kluby organizovat semináře na aktuální odborná témata a aktivně spolupracovat na přípravě mezinárodních i domácích konferencí
  • společně s Kluby a s vybranými partnery z průmyslu připravit dva projekty, první se zaměřením na další profesní vzdělávání pracovníků ve strojírenství a druhý na zajištění infrastruktury pro toto vzdělávání, tj. zřízení školícího střediska. Projekty připravit v souladu s požadavky operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Pro finanční zajištění uvedených projektů se doporučuje využít nejbližší výzvy na předkládání projektů a žádostí o podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Průmysl a podnikání
  • zajistit širší využívání a pravidelnou měsíční aktualizaci webových stránek A.S.I.
 7. Shromáždění zástupců dále doporučuje
  • nadále udržovat a rozvíjet styky s obdobnými partnerskými organizacemi jako Svaz průmyslu a dopravy, Asociace inovačního podnikání apod.
  • prověřit možnosti a podmínky navázání přímých kontaktů s významnými světovými profesními organizacemi, především s ASME
  • dbát o rozšiřování členské základny a to zejména mezi mladšími pracovníky (do projektů angažovat mladé pracovníky vysokých škol)

V Pardubicích 18. 4. 2007

Zapsala: Ing. Olga Ubrá, DrSc