Bulletin

Červen 2008, číslo 43

Ke stažení

Současné koncepce hodnocení křehkolomových charakteristik oceli - PDF

Aktivity ASI klubu ESIS

Hlavní činnost klubu je orientována na koordinaci platících členů ve strukturách a aktivitách ESIS (European Structural Integrity Society). Propojení aktivit ESIS s Asociací strojních inženýrů se od počátku jevilo jako velmi účelné. Umožnilo nenásilným způsobem vybudovat stabilní strukturu ESIS - CZ, která v závislosti na celoevropském vývoji bude postupně institucionalizována (zřejmě podobně jako americká ASME) nebo zůstane na dobrovolné bázi. V této oblasti nicméně nedošlo v posledních dvou letech k podstatným kvalitativním změnám. V prvém případě se dá uvažovat o osamostatnění pobočky ASI klub ESIS (to je dlouhodobý požadavek řídícího výboru a evropského sekretariátu ESIS), ve druhém případě je výhodnější zůstat v lůně profesně blízké ASI (při malém počtu členů není účelné zřizovat samostatnou organizaci). Zřízení ESIS CZ umožnilo ponechat 2/3 členských příspěvků ESIS v ČR a ucházet se o právo aktivní účasti na významnějších aktivitách, zejména konferencích, pořádaných pod záštitou ESIS.

V současnosti má klub 19 členů (z toho 11 je z Ústavu fyziky materiálů AVČR v Brně). Díky profesní příbuznosti jsou členové ve velmi častém kontaktu, jako organizace se ASI klub ESIS schází minimálně jednou ročně. Formálně je ASI klub ESIS řízen tříčlenným sekretariátem:

Předseda ASI klubu ESIS Jaroslav Pokluda z FSI VUT Brno současně zastupuje české členy ESIS v řídícím výboru ESIS s právem hlasovacím.

Sekretář Ivo Dlouhý z ÚFM AVČR Brno koordinuje činnost členů ASI klubu ESIS, jednak ve vztahu k evropským strukturám ESIS a jednak ve vztahu k ASI. Zúčastňuje se řídícího výboru ESIS bez hlasovacího práva.

Hospodář Vladislav Kozák z ÚFM AVČR Brno zabezpečuje výběr členských příspěvků, hospodaření s prostředky ASI klubu a odvod členských příspěvků sekretariátu ESIS.

Sídlem pobočky je ÚFM AVČR Brno. Základní informace o činnosti jsou průběžně aktualizovány na české stránce http://esis.ipm.cz/, kde lze rovněž stáhnout přihlášku ke členství v ESIS (podle stanov ESISu je nezbytné ji každoročně obnovit), najít kontakty na české členy, příp. na evropský sekretariát. Činnost ASI klubu ESIS se řídí samostatným statutem, který byl nezbytný pro zabezpečení průniku Stanov ASI a statusu ESIS.

Každoročně, většinou během dubna, jsou přihlášky rozesílány na klíčová pracoviště oboru. Členské příspěvky ESIS činí 30 EUR, příspěvky českých členů jsou 1000 Kč a sdružují se na účtu ASI klubu ESIS uvedeném v přihlášce, jednou ročně je pak 1/3 vybraných příspěvků zasílána evropskému sekretariátu ESIS a příslušný odvod také na účet Asociace strojních inženýrů. I nadále je vítáno posílení členské základny pobočky, což zejména s ohledem na výši členského příspěvku ESIS (30 EUR) a neochotu některých institucí jej zaplatit není jednoduché (členství v této profesní organizaci by mělo být možno zaplatit z institucionálních prostředků).

Mezi hlavní aktivity českých členů ESIS patří mj. aktivní práce v technických výborech, účast na konferencích a pracovních monotematických seminářích pod záštitou ESIS, příprava společných přihlášek projektů, podíl na přípravě metodických dokumentů a doporučení.

Aktivní práce v technických komisích ESIS. Z klíčových výborů má ČR zastoupení např.ve výboru TC1 pro Elasto-plastickou lomovou mechaniku (I. Dlouhý, V. Kozák), TC 2 zabývající se mikromechanismy (J. Pokluda – předseda komise, I. Dlouhý), TC5 pro lom při dynamickém zatěžování (V. Mentl, J. Džugan, I. Dlouhý), TC6 – keramiky (Z. Chlup), TC8 – modelování poškození (V. Kozák), TC12 – statistické modely a aspekty lomu (I. Dlouhý). Účast na jednání výborů je financována s vlastních projektů a institucionálních prostředků příslušných členů, ESIS ani ESIS-CZ nedisponují dostatečnou výší finančních prostředků na pokrytí těchto aktivit. Smyslem úsilí pobočky je zvýšení zastoupení českých odborníků v dalších komisích, příp. řešit dlouhodobě otázku finančních zdrojů na zabezpečení účasti na schůzkách výborů. Atmosféra na jednání výborů je velmi dělná, přátelská a obvykle velmi produktivní.

Podíl na přípravě metodických pokynů a přednormativní činnosti. Je organizována zmíněnými výbory nebo interdisciplinárně (napříč výbory). Tzv. „Doporučení ESIS“ lze používat jako oborové normy, řada zemí a labotatoří je ve své činnosti využívá, jsou většinou důkladněji propracovány než normy. Typickým příkladem je doporučení na provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu, jehož „21. verze“ byla zpřesňována na posledním jednání TC5 ESIS v Bruselu v loňském roce apod. Podobný materiál byl před nedávnem schválen jako norma ISO téměř bez připomínek.

Významným výstupe práce komisí je i příprava a editace speciálních čísel impaktovaných časopisů Engineering Fracture Mechanics, Engineering Failure Analysis a International Journal of Fatigue, vydávaných Elsevierem. Letos např. vychází speciální číslo časopisu Engineering Fracture Mechanics s názvem „Microstructurally Aided Fracture Mechanisms“, jehož hostujícími editory jsou Jaroslav Pokluda a Reinhard Pippan z Rakouské akademie věd. Toto číslo je věnováno dvěma seminářům TC2 pořádaných v Alexandroupolisu (Řecko) a v Brně v letech 2006 a 2007. Podle vzájemné dohody poskytuje Elsevier finační částku 5000 Euro za každé speciální číslo. Část této sumy bude věnována i podpoře mladých členů TC2 při jejich účasti na seminářích.

Příprava účasti na konferencích organizovaných řídícím výborem ESIS a národními pobočkami - detaily k těmto významným aktivitám lze naleznout na webových stránkách http://www.esisweb.org/. Řídící výbor ESIS, který je momentálně vedený Emanuelem Gdoutosem z Řecka a jehož členem je i J. Pokluda, má sídlo v italském Turínu a usiluje o institucionalizaci této evropské společnosti, tj. o uznání společnosti jako nadnárodní profesní instituce. To by v budoucnu mohlo přinést finanční příspěvek na činnost z evropských fondů.

Celkový tématický záběr společnosti a aktivity jsou zřejmé z webovské stánky http://www.esisweb.org/.

Kromě internetových zpráv ESIS vydává Bulletin s informacemi o činnostech technických výborů, významných konferencích a dalších aktivitách. Obsahuje rovněž vyzvané články zaměřené většinou do oblasti hodnocení lomového chování materiálu a jeho popisu na různých úrovních přístupu. Bulletin mají k dispozici všichni platící členové ESIS.

Jednou z nosných akcí ASI klubu ESIS v létech 2006 až 2008 je organizační a obsahová příprava 17. Evropské konference o lomech v Brně, 2-5 září 2008 (viz samostatný článek). K účasti na přípravě a vlastním průběhu jsou přirozeně i nadále vítáni i odborníci mimo ESIS CZ.

17. Evropská konference o lomech (17th European Conference on Fracture)

O organizování 17. Evropské konference o lomech (ECF17) v Brně rozhodl na svém jednání řídící výboru ESIS v r. 2005. Konference je garantována dvěma členy ASI klubu ESIS Jaroslavem Pokludou (Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně) a Petrem Lukášem (Ústav fyziky materiálů AVČR V Brně). Spolupředsedy organizačního výboru jsou Ivo Dlouhý a Pavel Šandera ze stejných ústavů.

Aktuální informace o konferenci, včetně programu, jsou a budou až do vlastní konference aktualizovány na http://ecf17.fme.vutbr.cz/.

Konference je setkáním špičkových Evropských vědců v oblasti studia lomového chování materiálů, komponent a integrity konstrukcí. Pracovní název konference „Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures“ vystihuje nejnovější trendy v této oblasti. Díky významu, který konference má, se jí běžně zúčastňují špičkoví vědci z celého světa, takže v Brně jsou očekávány a předběžně se kromě Evropských zemí přihlásily desítky kolegů z Japonska, USA, Kanady, Jižní Ameriky, Indie, Koreje, Austrálie atd., celkem cca 450 lidí ze 44 zemí celého světa.

Běžně jsou konference takového formátu organizovány v hlavních městech, resp. turisticky jinak atraktivních místech a je proto určitou výjimkou, že se podařilo konferenci lokalizovat do místa v Evropském kontextu nepříliš významného. Je to odezva na vysokou autoritu brněnských vědců v této oblasti, ale i snaha i ukázat na význam regionů v celoevropské spolupráci.

Odborný program proběhne ve dnech 2. – 5. září 2008 v prostorách FSI VUT v Brně. Bude tvořen 13 plenárními přednáškami pozvaných specialistů, pozvanými a standardním příspěvky v 10 souběžných sekcích a posterovou sekcí. Celkem cca 350 přednášek bylo předběžně rozděleno do následujících sekcí: Lom na atomární a molekulární úrovni, mikromechanismy porušování, mesomechanika lomu, lineární a nelineární lomová mechanika, fyzikální aspekty křehkého lomu, fyzikální aspekty tvárného lomu, únavový lom, creepový lom, lom při víceosém zatěžování a ve smíšeném módu, koroze a koroze pod napětím, vodíkové zkřehnutí, vliv teploty, lom kompozitů, vliv prostředí na porušování, lom keramik, betonů a hornin, lom polymerů, lom biomateriálů a dřeva, lom „smart“ materiálů, lom nanostrukturních materiálů, lom tenkých folií, lom funkčně gradientních materiálů, pravděpodobnostní přístupy k hodnocení lomu, životnost a spolehlivost komponent, integrita konstrukcí, statistický efekt velikosti, mechanika poškození, lom sendvičů, spojů a povlaků atd.

Při tvorbě odborného programu je vždy uvažováno o doprovodných společenských aktivitách. Jednou z takových akcí je i banket, který je připravován na 2. 9. 2008 v Besedním domě (sídlo brněnské filharmonie) a který bude zčásti pojat jako přijetí místními zastupiteli. Konferenční večeře (4.9.2008) proběhne ve výrobní hale slévárny Vaňkovka přebudované na Wannieck gallery. Tradičně je tato událost spojena s vyznamenáním významných evropských vědců v oblasti lomu.

Podobné akce jsou obvykle spojovány s masivní reklamou. Nutno poznamenat, že i když byla oslovena významných jihomoravských firem, kterých se náš obor bezprostředně dotýká a které občas u nás hledají poučení, nevyužila této příležitosti žádná. To stojí určitě za zamyšlení. Konference se nicméně zúčastní zástupci významných výrobců zkušebních zařízení a nakladatelství, takže o svůj tradiční kolorit nepřijde.

V rámci konference bude účastníkům poskytnut sborník jednostránkových abstraktů a paměťové médium s plnými přednáškami. V rámci jednotlivých sekcí budou doporučeny příspěvky pro publikaci v časopisech Engineering Fracture Mechanics, Engineering Failure Analysis a International Journal of Fatigue, kde přirozeně projdou standardním recenzním řízením.

Techmania otevře na pozdim

Podzim letošního roku. Právě v tento čas přivítá první návštěvníky ojedinělé science centrum v České republice, Techmania sídlící v areálu plzeňské Škodovky. Společný projekt ŠKODA HOLDING a Západočeské univerzity, který podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj i stát, bude mít několik základních částí. "Tou první a hlavní bude takzvané Edutoirum - tedy stálá expozice, která bude živým, interaktivním způsobem představovat fyzikální jevy. Například i z učiva základních a středních škol, takže bude užitečné právě pro vzdělávání mladých lidí," vysvětluje Vlastimil Volák, ředitel Techmanie.

Právě tenhle aspekt navazuje na to hlavní, k čemu Techmania bude sloužit - tedy k přiblížení vědy a techniky mládeži, science centrum má přilákat zájemce ke studiu technických oborů. Techmania nabídne i zajímavou expozici věnovanou bohaté historii Škodovsky a také časově ohraničené výstavy zaměřené na určité téma. "Považuji tento projekt za velmi prospěšný. Určitě pomůže k popularizaci vědy a techniky mezi mladými lidmi a také v neposlední řadě může velmi pomoci samotným pedagogům, což je velmi cenné," míní rektor Zápoadčeské univerzity Josef Průša.

Jako sídlo Techmanie slouží budova bývalé zbrojovky blízko třetí škodovácké brány, která je ukázkou umu projektantů a stavebníků z doby před téměř sty lety. Tu pro potřeby science centra věnovala ŠKODA HOLDING. "Jsme firma, která myslí na budoucnost. A právě učinit techniku a vědu mládeži atraktivnější, popularizovat tyto obory, je podle náš velmi prozíravé. V tuzemsku panuje nedostatek technicky erudovaných odborníků, chceme tento stav pomoci změnit. Techmania je jedním z nástrojů." uvedl generální ředitel Škodovky Jiří Zapletal.

Techmania, kterou bude provozovat obecně prospěšná společnost Regionální technické muzeum, otevře své brány na pozdim tohoto roku. Časový plán o něco zpozdí nutná výstavba takzvazné reaktivní stěny. "Ta má zabránit průniku znečištěných podzemních vod mimo škodovácký průmyslový areál. Předpokládáme, že bude hotová zhruba v listopadu letošního roku, následně chceme Techmanii otevřít veřejnosti," sděluje Vlastimil Volák.

V rámci první etapy otevření Techmanie se veřejnosti představí zhruba třetina z celkové plochy budovy určené pro science centrum.

80 let - Prof. Ing Antonín Liška, CSc., narozen 30.10,1928

Profesor Liška

Profesor Liška se narodil v Zástřizlech na Kroměřížsku. Po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Brně v r. 1947 pokračoval ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně, kde se díky stipendiím a dalším příjmům brzy stal na rodičích nezávislý. Již během studia pracoval jako pedagogický asistent na VUT, kde se seznámil s profesorem Vladimírem Chlumským, pozdějším vedoucím Katedry kompresorů, chladicích zařízení a hydraulických strojů na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Po absolvování VUT v roce 1951 odchází na výzvu profesora Chlumského spolu s ním na ČVUT v Praze, kde pracuje na zmíněné katedře jako jeho asistent. Kromě vlastní činnosti pedagogické (výuka kompresorů a související problematiky zpočátku prakticky pro celou fakultu, později ve specializaci Chladicí technika) se věnoval činnosti odborné – m.j. chladiče vzduchu pro pístové kompresory, hodnocení užitných parametrů objemových kompresorů, tribotechnika kompresorů a znalecká činnost v oboru. Z četných partnerů z praxe z té doby lze namátkou jmenovat podniky: ČKD Kompresory, ČKD Žandov, VÚ ČKD, VKDI Orlík Česká Třebová, SZÚ Brno. V roce 1968 získal vědeckou hodnost Kandidáta technických věd a v roce 1977 byl po úspěšné habilitaci jmenován docentem. V tomto období se u nás stává „průkopníkem“ a zakladatelem oboru Technika stlačeného vzduchu, kterému se v té době ve světě již dostává oprávněné pozornosti s ohledem na jeho význam, nepostradatelnost a specifika na jedné straně a energetickou náročnost na straně druhé. V téže době se stal spoluzakladatelem nového studijního oboru „Hydraulické a pneumatické stroje“ na Strojní fakultě. V roce 1991 absolvoval profesorské řízení a byl jmenován profesorem pro obor pneumatických strojů.

Profesor Liška se během svého pedagogického působení podílel na výchově více než jednoho tisíce absolventů specializace a mnozí z nich na něho dodnes s úctou vzpomínají. Obětavě pracoval v řadě fakultních i rektorátních komisí (ediční, stipendijní, komise pro obhajoby disertačních prací …). Po roce 1989, jako pedagogický proděkan, zastupoval dlouhodobě nemocného děkana a významně se podílel na přestavbě školy. Kromě bohaté publikační činnosti – více než desítka knih, kolem 30 titulů skript a více než dvojnásobek článků, garant mnoha odborných seminářů, nelze nevzpomenout na jeho působení v odborných komisích a institucích: např. bývalá Čs. komise ISO TC 118, Oborová rada ČKD Kompresory, dlouholetý předseda COS ČSVTS Kompresory a další. Velkou zásluhu má i na založení Asociace strojních inženýrů, kde byl jedním z předních iniciátorů a spoluzakladatelů.

Výše uvedené „aktivity“ pana profesora Lišky byly po zásluze mnohokrát oceněny, m.j. také Felberovou medailí ČVUT II. stupně, kterou obdržel již u příležitosti 60. narozenin. V řadě aktivit pokračuje i v letech dalších, v současné době se m.j. podílí na odborné činnosti klubu důchodců FS a kolegové a přátelé doufají, že tomu tak bude i nadále!

Při příležitosti letošního krásného „kulatého“ životního jubilea bychom panu profesorovi Liškovi chtěli poděkovat za vše, co pro školu, obor a odbornou společnost vykonal a popřát mu do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody v kruhu přátel a jeho rodiny.

Foto z oslav jubilea Ing. Radomíra Zbožínka

Fotka z oslav jubilea Ing. Radomíra Zbožínka

zleva Doc. Lacko, Ing. Havelka, Prof. Pešlová, Ing. Zbožínek, Dr. Ubrá, Ing. Daněk