Bulletin

Březen 2018, číslo 69

Obsah

Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích.

  • Ing. Rudolf Dvořák, DrSc.

V našich knihkupectvích se v roce 2016 objevil první svazek nové knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích, a v krátkém časovém sledu byly do konce roku 2017 vydány další tři svazky. Jsou v nich zpracovány poutavou formou životní osudy 22 osobností, které se výsledky své vědecké, technické, či podnikatelské práce prosadily nejen u nás, ale i ve světě. Hlavním posláním této knižnice je poskytnout zejména mladým čtenářům – zájemcům o vědecké bádání, o studium technických a přírodovědních oborů a o podnikání – zajímavou, přístupnou a nenásilnou formou vhodné příklady a vzory. V jednotlivých statích je však rovněž zpracováno a uloženo množství cenného historického materiálu z dějin vědy a techniky v českých zemích.

V našich knihkupectvích se v roce 2016 objevil první svazek nové knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích, a v krátkém časovém sledu byly do konce roku 2017 vydány další tři svazky. Jsou v nich zpracovány poutavou formou životní osudy 22 osobností, které se výsledky své vědecké, technické, či podnikatelské práce prosadily nejen u nás, ale i ve světě. Hlavním posláním této knižnice je poskytnout zejména mladým čtenářům – zájemcům o vědecké bádání, o studium technických a přírodovědních oborů a o podnikání – zajímavou, přístupnou a nenásilnou formou vhodné příklady a vzory. V jednotlivých statích je však rovněž zpracováno a uloženo množství cenného historického materiálu z dějin vědy a techniky v českých zemích.

Druhý svazek je věnován otcům našeho průmyslu. Emil Škoda (1839-1900), byl zakladatelem plzeňské škodovky, která byla, m.j., na přelomu devatenáctého a dvacátého století jedním z největších výrobců zbraní v Evropě. František Křižík (1847-1941) byl průkopníkem všestranného využití elektrické energie a zakladatel pražského elektrotechnického průmyslu. Emil Kolben(1862-1943), vynikající elektrotechnik a zakladatel podniku, z něhož se vyvinul pozdější strojírenský koncern ČKD Praha. Václav Klement (1868-1938) byl zakladatelem našeho automobilového průmyslu. Tuto skupinu doplňuje legenda českého podnikatelství Tomáš Baťa (1876-1932).

Třetí svazek je věnován významným českým vědcům, badatelům a vynálezcům. Popisuje život a dílo Antonína Holého (1936-2012), který výrazně přispěl k boji proti závažným onemocněním včetně AIDS, nebo Václava Dolejška (1895-1945), experimentálního fyzika, který se zabýval rentgenovou spektroskopií a dokázal propojit vědecký a průmyslový výzkum. Založil ústav pro fyzikální výzkum Škodových závodů, z něhož po válce vznikl Ústav technické fyziky ČSAV. Antonín Svoboda (1907-1980), konstruktér protiletadlových zaměřovačů byl i autorem prvních československých samočinných počítačů . Vladimír Svatý (1919-1986) byl vynálezcem tryskových tkacích stavů, Otto Wichterle (1913-1998) význačný odborník v makromolekulární chemií se proslavil zejména měkkými kontaktními očními čočkami, krátce byl i předsedou Československé akademie věd. Jaroslav Heyrovský (1890-1967) český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959.

Čtvrtý svazek je věnován třem světově proslulým vědcům Christianu Dopplerovi (1803-1853), Ernstu Machovi (1838-1916), Gregoru Johannu Mendelovi (1822-1884), třem významným podnikatelům bratřím Karlovi a Richardovi Ježků (1851,resp. 1860 – 1919,resp.1948), Erichu Roučkovi (1888-1986) a jednomu konstruktéru vodních turbín Viktoru Kaplanovi (1876-1934). Doppler byl Rakušan, který v Praze a na Slovensku pobýval jen krátce. Do historie však vstoupil svojí hypotézou, že zbarvení hvězd může být způsobeno jejich pohybem. Tento jev je dnes znám jako Dopplerův efekt (při pohybu zdroje vlnění od pozorovatele se pozorovaná frekvence snižuje, tj. v případně světla dochází k posunu k červené). Důkaz podal až Ernst Mach, který byl 28 let profesorem experimentální fyziky na pražské univerzitě. Ten se zde zabýval mimo jiné visualizací nadzvukového proudění a byl prvním, komu se podařilo vyfotografovat a popsat rázové vlny při nadzvukovém obtékání těles. Mendel byl řeholníkem řádu augustiniánů, meteorologem a především však přírodovědcem, od něhož pochází základy genetiky, biologické vědy, která se zabývá dědičností a proměnlivostí organizmů. Rodina Ježků z Blanska zde vybudovala strojírenský závod na výrobu různých, především hospodářských strojů, zatím co Erich Roučka vybudoval tamtéž továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů, která se stala předchůdcem firmy METRA Blansko. Jeho bohatá vynálezecká činnost ale zahrnovala i přístroje pro lékařský výzkum. Viktor Kaplan se proslavil svým vynálezem nového typu přetlakové axiální vodní turbíny s dobrou možností regulace.

V přípravě je už i pátý svazek, který se bude věnovat třem významným technikům Františku Josefu Gerstnerovi, Josefu Božkovi a Josefu Hlávkovi, a vědcům Bernardu Bolzanovi a Janu Evangelistovi Purkyněmu.

Jak vyplývá z názvu knižnice jedná se o osobnosti spjaté buď svým původem, nebo převážnou činností s českými zeměmi. Osobnosti, které proslavili genia loci těchto zemí a dali nám vzor vhodný následování. V tom je hlavní cena této knižnice. Inspirátorem a předsedou její ediční rady je doc.ing. Ladislav Maixner, CSc. a vydavatelem je nakladatelství JONATHAN LIVINGSTON,s.r.o., Praha.

Technické úterky v Praze

V roce 2017 asociace spolu s klubem seniorů FS pokračovala v organizování technických úterků v 1. týdnu v měsíci. Za oba semestry to bylo 8 přednášek s vizuální prezentací zásluhou hlavně obětavých lektorů, předních představitelů inženýrského stavu nebo jiných osobností vědy a společnosti. Často je příprava na tyto akce (nehonorované) stála i mnoho času z osobního volna. Patří jim za to náš dík a s některými se rádi setkáváme i opakovaně.

Lektoři nám přednesli tato temata :

V lednu 2017: Doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc – Havarie v leteckém provozu a jejich příčiny v únoru: Ing. Jan Zdebor, CSc. – Tlakové nádoby JR výroby ŠKODA, historie a budoucnost? v březnu: Mgr. Hanslian David, Ph.D. – Větrné elektrárny v dubnu: Doc. Ing. Václav Vacek – Spolupráce ČVUT na projektu CERN LHC Ženeva v červnu: Ing. Martin Daněk – Pokročilé PVD povlakování pro náročné aplikace v říjnu: Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. – Trendy a vize dalšího vývoje pohonu letadel v listopadu: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek: Smart Cities (Chytrá města) v prosinci: Ing. Richard Veselý: Kybernetická bezpečnost

V letošním roce, v 1. čtvrtletí 2018.jsme vyslechli tato temata:

V lednu 2018: Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. – Mýty a fakta o jádru, Fukušima 6 let poté v únoru: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - Jaký byl rok 2017 (astronomie aj.) v březnu: Ing. Petr Kadera, Ph.D. – Zapojení ČVUT do 4. průmyslové revoluce, CIIRC

Na posledně uvedené přednášce jsme se m.j. dověděli mnoho zajímavého o novém vědecko- výzkumném pracovišti v novém pražském objektu v Dejvicích … Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics.

Z vynikající přednášky Doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., prezidenta ASI, nám autor předal výtah z ní v následujícím článku bulletinu. Přednášky se konají na strojní fakultě ČVUT, Technická 4 v Praze – Dejvicích, v přízemí hlavní budovy. Jsou přístupné veřejnosti a zdarma. Všichni strojaři, kteří na ně dosud nenašli cestu jsou vítáni.