Zápis ze Shromáždění delegátů Asociace strojních inženýrů ČR, z.s. konaného dne 22. 9. 2021 v prostorách ČSVTS na Novotného lávce 5


Jednání zahájil prezident A.S.I. Doc. Ing. D. Hanus, CSc. navrhl do předsednictva SD Ing. L. Junka, Ing. M. Poskočilovou a Ing. D Hanuse a pověřil provedením zápisu Ing. J. Vondráčka. Současně navrhl tento programem jednání.

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zprávy o činnosti A.S.I.
 4. Volba členů hlavního výboru a prezidenta A.S.I.
 5. Diskuze
 6. Usnesení SD

Následně proběhla volba komisí v tomto složení:

mandátová komise - Vondráček, Brom, Brodský,

volební komise - Poskočilová, Vondráček, Kmoch,

návrhová komise - Ištvánfy, Pešlová, Seitl,

ověřovatelé zápisu - Poskočilová, Brodský,

Člen mandátové komise Ing. Vondráček konstatoval, že počet delegátů je 17 z 21 (tj 81%) a Shromáždění delegátů je usnášení schopné.(prezenční listina je přílohou zápisu).
Při přípravě na SD byl použit klíč pro počet delegátů za klub 1:15 na počet členů. Dle tohoto klíče po dohodě s předsedy klubů bylo na SD pozváno celkem 21 delegátů a to 10 delegátů klub Praha, 4 delegáti klub Brno, po 2 delegátech kluby Plzeň a ESIS Brno a po 1 delegátu kluby Č. Třebová, Pardubice, Most.

Zprávu o činnosti A.S.I. od minulého Shromáždění delegátů s přímou účastí delegátů, dnes tak zvané „řádné“ SD které se konalo v dubnu roku 2016 na strojní fakultě ČVUT a mimořádného shromáždění delegátů v říjnu 2020, které proběhlo dálkově, prostřednictvím dotazníků zasílaných e-mailem, přednesl tajemník A.S.I. Ing. J Vondráček.

Člen volební komise Ing. J. Vondráček navrhl zvolit prezidenta A.S.I opět Ing. D Hanuse a jmenovitě složení Hlavního výboru na následující období. Současně informoval o tom, že v následujícím období již nechce kandidovat do Hlavního výboru.

Následně bylo o každém kandidátu hlasováno samostatně a HV byl zvolen v tomto složení: Ing. Jan Brodský, Ing. Jaroslav Brom, Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc., Ing. Rudolf Dvořák, DrSc., Doc. Ing, Daniel Hanus, CSc., Ing. Ernest Ištvánfy, MBA. Ing. Lubomír Junek, PhD., Ing. Jaroslav Macoun, Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., Ing. Miroslava Poskočilová, Ing. Ivan Šebesta, Ing. David Turoň, Doc. Ing. Jaroslav Volčík, CSc., Ing. Miloš Zika.

V diskusi vystoupili tito delegáti:

Ing. D. Hanus poděkoval za projevenou důvěru a informoval o přípravách 7. kongresu WEC který proběhne 11. až 13. října 2023 v Praze.

proběhne 11. až 13. října 2023 v Praze. Ing. J. Brodský o činnosti výboru NTD.

Ing. P. Haušild (zástupce klubu ESIS) informoval o vědecké činnosti na fakultě jaderného inženýrství ČVUT.

Ing. S. Seitl (předseda klubu ESIS) informoval o specifické činnosti klubu ESIS a jeho zapojení do evropských struktur věnujících se lomové mechanice.

Ing. P. Kmoch (delegát klubu Brno) omluvil nepřítomné členy výboru klubu Brno a informoval o personálních problémech jejich výboru.

Ing. M. Poskočilová (delegátka klubu Plzeň) omluvila nepřítomnost předsedy klubu Ing. Synáče a informovala o námětech pro činnost jejich klubu.

Ing. S. Liberová (klub česká Třebová) omluvila neúčast na SD předsedy Ing. J. Zelenky a informovala o svízelném získávání nových členů klubu.

Ing. P. Klouda (klub Most) informoval o tristní situaci klubu týkající se postupného snižování počtu členů a požádal o případnou pomoc HV.

Usnesení přednesl za návrhovou komisi Ing. E. Ištvánfy, které bylo jednomyslně přijato a je přílohou zápisu.

Jako host byl přítomen Ing. F. Kulovaný, předseda senátu A.S.I. Ve svém vystoupení potvrdil zájem v příštím roce organizovat návštěvy strojírenských organizací ve spolupráci s HV a poděkoval Ing. J. Vondráčkovi za spolupráci při jejich organizaci v období před koronavirem.

Řídící jednání Ing. D. Hanus poděkoval přítomným delegátům za účast.

Zapsal: Ing. J Vondráček

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslava Poskočilová, In. Jan Brodský.

 1. Prezenční listina
 2. Usnesení SD
 3. Zpráva Hlavního výboru A.S.I. o činnosti asociace za období od roku 2016 do 22. 9. 2021
Usnesení Shromáždění delegátů dne 22. 9. 2021
 1. Shromáždění schválilo:
  • a) stanovy A:S:I: v dosavadním znění
  • b) jednací a volební řády
  • c) plán činnosti
  • d) výši ročních členských příspěvků ve stávající výši
  • vydávání Bulletinu v elektronické podobě
  • komise ve složení:
  • mandátová komise - Vondráček, Brom, Brodský,

   volební komise - Poskočilová, Vondráček, Kmoch,

   návrhová komise - Ištvánfy, Pešlová, Seitl,

   ověřovatelé zápisu - Poskočilová, Brodský,

   zapisovatel - Vondráček


 2. Shromáždění vzalo na vědomí:
  • a) zprávu o činnosti
  • b) informace klubů

  Shromáždění zvolilo tyto členy hlavního výboru na období do shromáždění delegátů v roce 2025:

  • Ing. Jan Brodský
  • Ing. Jaroslav Brom
  • Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc.
  • Ing. Rudolf Dvořák, DrSc
  • Doc. Ing, Daniel Hanus, CSc.
  • Ing. Ernest Ištvánfy, MBA
  • Ing. Lubomír Junek, PhD.
  • Ing. Jaroslav Macoun
  • Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
  • Ing. Miroslava Poskočilová
  • Ing. Ivan Šebesta
  • Ing. David Turoň
  • Doc. Ing. Jaroslav Volčík, CSc.
  • Ing. Miloš Zika

  prezidentem Asociace na období do shromáždění delegátů v roce 2025 doc. Ing. Daniela Hanuse,


 3. Shromáždění delegátů vyzývá klub Brno k navržení jednoho člena klubu ke kooptaci do hlavního výboru.
  V Praze 22. září 2021