Informace ze Shromáždění delegátů v Pardubicích

Dne 20. března 2018 se konalo v Pardubicích v areálu VVCD (Výukové a výzkumné centrum v dopravě) Dopravní fakulty Univerzity Pardubice letošní Shromáždění delegátů. Svolal ho dle nových stanov z dubna 2016 prezident Asociace Doc. Hanus a z jeho pověření řídil předseda hlavního výboru Ing. Junek. Účastníky přivítal vedoucí VVCD Ing. Pokorný a v úvodu nás seznámil se strukturou a zaměřením centra. Potom nás se svými spolupracovníky zavedl na exkurzi do laboratoří. Poznali jsme, že Centrum řeší široké spektrum úkolů, souvisejících s provozem kolejových vozidel. Laboratoře jsou velmi dobře technicky vybavené a na výzkumu se podílejí také studenti univerzity. Řada z nich po ukončení studia ve VVCD pracuje. (I když problém s nedostatkem nových studentů stále trvá.) Zdejší spojení výuky s praxí nás velmi zaujalo, včetně mladého vedení Centra.

Po poledním občerstvení zahájil jednání Ing. Junek. Dle programu byla předána ocenění – medaile Leonarda da Vinci, jako nejvyšší ocenění ASI, schválená hlavním výborem ASI dle návrhu klubů, sedmi členům či spolupracovníkům klubů: inženýrům Brodskému, Ištvánfymu, Poskočilové, Řezaninovi, Katolickému, Liberové a Monimu. Na zasedání bylo v úvodu též klubům předáno nové číslo Bulletinu. Zprávu hlavního výboru o činnosti za rok 2017 a výhledu pro rok 2018 přednesl tajemník Asociace Ing. Vondráček. Za mandátovou komisi rovněž informoval o velmi dobré účasti: přítomno 96 % delegátů ze všech pozvaných a téměř plné zastoupení klubu (chyběl jen klub ESIS z Brna). Ve zprávě hlavního výboru uvedl, že výbor zvolený na období 2016 – 2020 se schází pravidelně měsíčně, za aktivní účasti většiny členů. Stálý problém: chybějí mladí lidé, kteří by se činnosti v ASI chtěli věnovat. V uplynulém období byla vydána 3 čísla Bulletinu, na kterých se podílejí jak kluby, tak sekretariát. V Praze jsme zorganizovali 8 Technických úterků v roce 2017 a letos 3. Dařilo se organizování exkurzí. Celkem byly 4. Za těmito vcelku dobrými výsledky se skrývá trvalý zápas za větší účast členů na akcích, která se s vysokým průměrným věkem členů zhoršuje. Nedílnou součástí aktivit ASI jsou výjezdní zasedání Senátu ASI, dvakrát ročně, do předních strojírenských firem ( k tomu pak v diskuzi vystoupil předseda Senátu Ing. Kulovaný). Důležitou aktivitou Asociace je vydávání norem NTD ASI, kde úspěšně pracuje Ing. Junek, předseda Výboru NTD, s kolektivem tvůrců. Zástupci Asociace pracují v organizaci SP – Svaz průmyslu a dopravy a AIP – Asociace inovačního podnikání. Velký celostátní SP asociaci umožňuje širokou informovanost o problematice průmyslu a ekonomiky ČR a zčásti i školství. Ve zprávě výboru se také připomnělo, že přihlášení ASI za spolek dle nového občanského zákoníku a současné schválení nových stanov Asociace a každého klubu se osvědčilo. A to i proto, že ve stanovách byla klubům poskytnuta ekonomická samostatnost a umožněna jim samostatná činnost. V následující části shromáždění vystoupili zástupci všech přítomných klubů se zprávami o jejich činnosti. Byli to inženýři Synáč, Lacko, Klouda, Zelenka a Schmidová s Pešlovou. Z jejich vystoupení zaujalo: Plzeňský klub se připravuje jako spolupořadatel na konferenci Turbostroje 2018, která bude poprvé v Praze, 25. - 26. září 2018. Klub Brno věnuje svou aktivitu účasti v Industry 4.0. Klub Most se zapojuje do přípravy semináře Problémy provozu strojního zařízení při povrchovém dobývání surovin. Klub Česká Třebová se připravuje na další ročník konference Současné problémy kolejových vozidel. Klub Pardubice se připravuje na Technologický den Prametu, Kolokvium v Polsku aj.

V přijatém stručném usnesení byly uvedeny úkoly v návaznosti na zprávu výboru a diskuzi delegátů: usilovat o zvýšení členské základny, zejména mladších členů (všichni), zorganizovat v roce 2018 vydání tří čísel Bulletinu (sekretariát), připravit podklady ke směrnici o ochraně osobních údajů (sekretariát). Na závěr předseda Ing. Junek znovu poděkoval organizátorům za příkladnou přípravu zasedání ASI.

Ing. Josef Vondráček, tajemník Asociace